Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XXXV/555/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/80/15 Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

2

UCHWAŁA NR XXXV/554/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tychy

3

UCHWAŁA NR XXXV/553/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)

4

UCHWAŁA NR XXXV/552/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

5

UCHWAŁA NR XXXV/551/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie Samorządowym Instytucjom Kultury w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanych położonych w Tychach

6

UCHWAŁA NR XXXV/550/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie odmowy realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XVIII/310/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

7

UCHWAŁA NR XXXV/549/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie odmowy realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XVIII/310/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

8

UCHWAŁA NR XXXV/548/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie odmowy realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XVIII/310 /16 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

9

UCHWAŁA NR XXXV/547/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie odmowy realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XVIII/310/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

10

UCHWAŁA NR XXXV/546/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia regulaminu  otwartego konkursu ofert, dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowany jest oddział przedszkolny oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

11

UCHWAŁA NR XXXV/545/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

12

UCHWAŁA NR XXXV/544/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r.

13

UCHWAŁA NR XXXV/543/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/477/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2017 roku z budżetu miasta Tychy dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach

14

UCHWAŁA NR XXXV/542/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry

15

UCHWAŁA NR XXXV/541/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/470/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2017 r.

16

UCHWAŁA NR XXXIV/540/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Tychy, dotyczących wejścia Miasta Tychy do tworzonego związku metropolitalnego

Powrót