Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XXXIII/539/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy

2

UCHWAŁA NR XXXIII/538/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach

3

UCHWAŁA NR XXXIII/537/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Miejskim Zarządzie Oświaty w Tychach w zakresie nadzoru Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach nad polityką finansową szkół w Tychach

4

UCHWAŁA NR XXXIII/536/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/III/67/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Tychy

5

UCHWAŁA NR XXXIII/535/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2017

6

UCHWAŁA NR XXXIII/534/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Tychy prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 1453/42, 1131/32, 1287/32 i 910/32, położonych przy ul. Edukacji w Tychach

7

UCHWAŁA NR XXXIII/533/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Tychy nieruchomości należących do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „SAD”

8

UCHWAŁA NR XXXIII/532/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny przez Gminę Miasta Tychy prawa użytkowania wieczystego działki nr 1082/20 stanowiącej ul. Wejchertów

9

UCHWAŁA NR XXXIII/531/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Wiązowej

10

UCHWAŁA NR XXXIII/530/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia działek nr 2761/16, 2757/28, 2759/31 na rzecz Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Zakonu Braci Mniejszych (Franciszkanie) w Tychach

11

UCHWAŁA NR XXXIII/529/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)

12

UCHWAŁA NR XXXIII/528/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

13

UCHWAŁA NR XXXIII/527/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy stanowiących własność Gminy (do 1 roku)

14

UCHWAŁA NR XXXIII/526/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie odmowy realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XXXI/513/17 Rady Miasta Tychy z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum Miasta Tychy - etap pierwszy

15

UCHWAŁA NR XXXIII/525/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Mąkołowiec w Tychach – etap I

16

UCHWAŁA NR XXXIII/524/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

17

UCHWAŁA NR XXXIII/523/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

18

UCHWAŁA NR XXXIII/522/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym na zajęcia organizowane w  publicznych  młodzieżowych domach kultury w Tychach oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

19

UCHWAŁA NR XXXIII/521/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w Tychach oraz liczby punktów za te kryteria i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania poszczególnych kryteriów

20

UCHWAŁA NR XXXIII/520/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria naboru oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, w przypadku dysponowania przez szkoły wolnymi miejscami po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodach szkół

21

UCHWAŁA NR XXXIII/519/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku

22

UCHWAŁA NR XXXIII/518/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

23

UCHWAŁA NR XXXIII/517/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r.

24

UCHWAŁA NR XXXIII/516/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/477/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2017 roku z budżetu miasta Tychy dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach

25

UCHWAŁA NR XXXIII/515/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/470/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2017 r.

Powrót