Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XXXI/514/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Tychy z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

2

UCHWAŁA NR XXXI/513/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum Miasta Tychy - etap pierwszy

3

UCHWAŁA NR XXXI/512/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie: Alei Bielskiej, ul. Żwakowskiej i Harcerskiej oraz linii kolejowej w Tychach

4

UCHWAŁA NR XXXI/511/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap II

5

UCHWAŁA NR XXXI/510/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)

6

UCHWAŁA NR XXXI/509/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

7

UCHWAŁA NR XXXI/508/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy al. Niepodległości

8

UCHWAŁA NR XXXI/507/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Tychach przy ul. Nałkowskiej oraz zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu

9

UCHWAŁA NR XXXI/506/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy Mysłowickiej

10

UCHWAŁA NR XXXI/505/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy Czarnej

11

UCHWAŁA NR XXXI/504/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy Goździków

12

UCHWAŁA NR XXXI/503/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/455/16 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

13

UCHWAŁA NR XXXI/502/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Tychy publicznych przedszkolach

14

UCHWAŁA NR XXXI/501/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych

15

UCHWAŁA NR XXXI/500/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe

16

UCHWAŁA NR XXXI/499/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku

17

UCHWAŁA NR XXXI/498/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/456/16 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

18

UCHWAŁA NR XXXI/497/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Zawodowej na lata 2017-2020

19

UCHWAŁA NR XXXI/496/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju Kultury w mieście Tychy 2020+”

20

UCHWAŁA NR XXXI/495/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

21

UCHWAŁA NR XXXI/494/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r.

22

UCHWAŁA NR XXXI/493/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r.  w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry.

23

UCHWAŁA NR XXXI/492/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/14 Rady Miasta Tychy z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Tychy

24

UCHWAŁA NR XXXI/491/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/14 Rady Miasta Tychy z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy

25

UCHWAŁA NR XXXI/490/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Tychy

Powrót