Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XLI/678/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XI/220/2011 Rady Miasta Tychy z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Tychy, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich

2

UCHWAŁA NR XLI/677/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia „ Aktualizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy na lata 2015 – 2020 z perspektywą do roku 2023”

3

UCHWAŁA NR XLI/676/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tychy na lata 2017-2019 zatwierdzonym uchwałą nr XXV/438/16 Rady Miasta Tychy z dnia 29 września 2016 r.

4

UCHWAŁA NR XLI/675/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tychy na lata 2016-2018 zatwierdzonym uchwałą Nr XX/353/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2016 r.

5

UCHWAŁA NR XLI/674/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Tychy na lata 2018-2022

6

UCHWAŁA NR XLI/673/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/951/2014 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tychy

7

UCHWAŁA NR XLI/672/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)

8

UCHWAŁA NR XLI/671/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

9

UCHWAŁA NR XLI/670/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy prawa własności działki nr 2657/1 położonej przy ul. Lawendowej w Tychach

10

UCHWAŁA NR XLI/669/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, nieruchomości gruntowej położonej w Tychach  przy ul. Hierowskiego

11

UCHWAŁA NR XLI/668/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tychy

12

UCHWAŁA NR XLI/667/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej

13

UCHWAŁA NR XLI/666/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Tychy lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

14

UCHWAŁA NR XLI/665/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

15

UCHWAŁA NR XLI/664/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r.

16

UCHWAŁA NR XLI/663/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 października 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach

17

UCHWAŁA NR XLI/662/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/579/17 Rady Miasta Tychy z dnia 22 czerwca 2017r.  w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na II półrocze 2017 r.

Powrót