Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XXIV/429/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność  dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach

2

UCHWAŁA NR XXIV/428/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach

3

UCHWAŁA NR XXIV/427/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/219/15 Rady Miasta Tychy z dnia 24 września 2015 roku w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie miasta Tychy oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu pobierania opłat w strefach płatnego parkowania

4

UCHWAŁA NR XXIV/426/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XI/220/2011 Rady Miasta Tychy z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Tychy, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich

5

UCHWAŁA NR XXIV/425/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Tychach tj. Jeziora Paprocańskiego oraz przyległej części gruntu położonego na zachodnim brzegu Jeziora Paprocańskiego

6

UCHWAŁA NR XXIV/424/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2016-2020”

7

UCHWAŁA NR XXIV/423/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi

8

UCHWAŁA NR XXIV/422/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

9

UCHWAŁA NR XXIV/421/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)

10

UCHWAŁA NR XXIV/420/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Oświęcimskiej

11

UCHWAŁA NR XXIV/419/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa oraz wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego położonego w Tychach przy ul. Stefana Batorego 63

12

UCHWAŁA NR XXIV/418/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/393/16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia prowadzenia wspólnej obsługi szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Tychy

13

UCHWAŁA NR XXIV/417/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/367/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy o nazwie „Miejskie Centrum Oświaty w Tychach” i nadaniu jej statutu

14

UCHWAŁA NR XXIV/416/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Tychy pn. „Lider  zawodu” dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe mających znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia w zawodzie oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Miasta Tychy pn. „Lider zawodu”

15

UCHWAŁA NR XXIV/415/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w mieście Tychy

16

UCHWAŁA NR XXIV/414/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/144/15 Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

17

UCHWAŁA NR XXIV/413/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku

18

UCHWAŁA NR XXIV/412/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia jednostki obsługiwanej przez Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy i określenia zakresu obowiązków powierzonych Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy (jednostce obsługującej)

19

UCHWAŁA NR XXIV/411/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

20

UCHWAŁA NR XXIV/410/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

21

UCHWAŁA NR XXIV/409/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016 r.

22

UCHWAŁA NR XXIV/408/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w Katowicach na finansowanie bieżącej konserwacji i naprawy cieku Tyskiego w km 0+000 - 4+900.

23

UCHWAŁA NR XXIV/407/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy oraz wysokości środków budżetowych dla jednostek pomocniczych na rok 2017

Powrót