Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XXII/404/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy

2

UCHWAŁA NR XXII/403/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej „Propozycji Planu Aglomeracji Tychy”

3

UCHWAŁA NR XXII/402/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Mikołowskiej, Chłodniczej, Browarowej, Potoku Wilkowyjskiego i linii kolejowej w Tychach

4

UCHWAŁA NR XXII/401/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap I

5

UCHWAŁA NR XXII/400/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Jaśkowickiej w Tychach

6

UCHWAŁA NR XXII/399/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Spacerowej i Grota-Roweckiego w Tychach

7

UCHWAŁA NR XXII/398/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)

8

UCHWAŁA NR XXII/397/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej nr kat. 2892/35, stanowiącej własność Gminy (do 3 lat)

9

UCHWAŁA NR XXII/396/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości położonych w Tychach w rejonie ulicy Browarowej

10

UCHWAŁA NR XXII/395/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2016/2017

11

UCHWAŁA NR XXII/394/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy o nazwie „Miejskie Centrum Oświaty w Tychach” i nadania jej statutu

12

UCHWAŁA NR XXII/393/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia prowadzenia wspólnej obsługi szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Tychy

13

UCHWAŁA NR XXII/392/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/164/15 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii oświatowej Miasta Tychy na lata 2015 - 2020”

14

UCHWAŁA NR XXII/391/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XLIV/987/10 Rady Miasta Tychy z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Tychy za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

15

UCHWAŁA NR XXII/390/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 0150/XLVIII/908/06 Rady Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tychy

16

UCHWAŁA NR XXII/389/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu oświaty

17

UCHWAŁA NR XXII/388/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/310/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

18

UCHWAŁA NR XXII/387/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 0150/VII/174/07 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i innych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

19

UCHWAŁA NR XXII/386/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/413/12 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. „Tyskie Orły” dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. „Tyskie Orły”

20

UCHWAŁA NR XXII/385/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

21

UCHWAŁA NR NR XXII/384/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016 r.

22

UCHWAŁA NR XXII/383/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy i nadania jej statutu

23

UCHWAŁA NR XXII/382/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie osiedlenia w Tychach rodziny polskiego pochodzenia w ramach repatriacji

24

UCHWAŁA NR XXII/381/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie nadania skwerowi położonemu na terenie miasta Tychy nazwy „Skwer imienia Marii i Lecha Kaczyńskich”

25

UCHWAŁA NR XXII/380/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Tychy i przyjęcia statutu

26

UCHWAŁA NR XXII/379/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na II półrocze 2016 r.

Powrót