Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XXI/378/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń

2

UCHWAŁA NR XXI/377/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

3

UCHWAŁA NR XXI/376/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Tychy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok

4

UCHWAŁA NR XXI/375/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Tychach na lata 2016 - 2018

5

UCHWAŁA NR XXI/374/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/321/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28. stycznia 2016 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania obniżenia kapitału zakładowego Tyskie Linie Trolejbusowe Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

6

UCHWAŁA NR XXI/373/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do projektu pn. „System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II”

7

UCHWAŁA NR XXI/372/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/951/2014 Rady Miasta Tychy dnia 30 października 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tychy

8

UCHWAŁA NR XXI/371/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”

9

UCHWAŁA NR XXI/370/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu wsparcia indywidualnego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego"

10

UCHWAŁA NR XXI/369/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

11

UCHWAŁA NR XXI/368/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)

12

UCHWAŁA NR XXI/367/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy o nazwie „Miejskie Centrum Oświaty w Tychach” i nadania jej statutu

13

UCHWAŁA NR XXI/366/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Oświaty w Tychach

14

UCHWAŁA NR XXI/365/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Tychach przy ul. Pogodnej 37

15

UCHWAŁA NR XXI/364/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Tychach przy ul. Pogodnej 37

16

UCHWAŁA NR XXI/363/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie likwidacji Przedszkola nr 25 im. Misia Uszatka w Tychach przy ul. Pogodnej 37

17

UCHWAŁA NR XXI/362/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie likwidacji Przedszkola nr 24 w Tychach przy ul. Pogodnej 37

18

UCHWAŁA NR XXI/361/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

19

UCHWAŁA NR XXI/360/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016 r.

20

UCHWAŁA NR XXI/359/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji Rady Miasta Tychy w 2015 r.

21

UCHWAŁA NR XXI/358/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XIX/325/2016 Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Tychy w przedmiocie wstąpienia przez miasto do Związku Metropolitalnego

Powrót