Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XIX/346/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2016

2

UCHWAŁA NR XIX/345/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014-2020

3

UCHWAŁA NR XIX/344/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających na terenie miasta Tychy

4

UCHWAŁA NR XIX/343/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Statutu Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach

5

UCHWAŁA NR XIX/342/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Starokościelnej, Jaworowej oraz Alei Bielskiej i Potoku Tyskiego w Tychach

6

UCHWAŁA NR XIX/341/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Osiedla Anna w Tychach

7

UCHWAŁA NR XIX/340/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)

8

UCHWAŁA NR XIX/339/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

9

UCHWAŁA NR XIX/338/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach w rejonie ul. Flamingów i Dołowej

10

UCHWAŁA NR XIX/337/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Bojszowach przy ul. Barwnej

11

UCHWAŁA NR XIX/336/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Tychach przy ulicy Zimorodków

12

UCHWAŁA NR XIX/335/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę K       F     wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenie nieważności § 2 ust. 5 Uchwały Nr XXV/556/12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

13

UCHWAŁA NR XIX/334/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę K       F     wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenie nieważności § 2 ust. 6 Uchwały Nr XIII/261/11 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz stwierdzenia nieważności § 1 ust. 1 Uchwały Nr XVIII/395/12 Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/261/11 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2011 r.

14

UCHWAŁA NR XIX/333/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę K       F     wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenie nieważności § 2 ust. 5 Uchwały Nr 0150/XXXII/711/09 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

15

UCHWAŁA NR XIX/332/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Tychy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

16

UCHWAŁA NR XIX/331/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Tychach i określenia granic ich obwodów

17

UCHWAŁA NR XIX/330/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku

18

UCHWAŁA NR XIX/329/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/VIII/152/03 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach

19

UCHWAŁA NR XIX/328/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/297/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej

20

UCHWAŁA NR XIX/327/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

21

UCHWAŁA NR XIX/326/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016 r.

22

UCHWAŁA NR XIX/325/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Tychy w przedmiocie wstąpienia przez miasto do Związku Metropolitalnego

Powrót