Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XVIII/324/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach dotyczącej procedur obowiązujących w zakresie windykacji należności wobec gminy

2

UCHWAŁA NR XVIII/323/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Tychy z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

3

UCHWAŁA NR XVIII/322/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia spółce Tyski Sport spółce akcyjnej zadań własnych Gminy Miasta Tychy z zakresu kultury fizycznej oraz tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu

4

UCHWAŁA NR XVIII/321/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania obniżenia kapitału zakładowego Tyskie Linie Trolejbusowe Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

5

UCHWAŁA NR XVIII/320/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego „Śródmieście” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

6

UCHWAŁA NR XVIII/319/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy

7

UCHWAŁA NR XVIII/318/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy”

8

UCHWAŁA NR XVIII/317/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tychy” przyjętego uchwałą Nr 0150/745/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tychy”

9

UCHWAŁA NR XVIII/316/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad i warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe

10

UCHWAŁA NR XVIII/315/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

11

UCHWAŁA NR XVIII/314/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)

12

UCHWAŁA NR XVIII/313/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Katowickiej i Zwierzynieckiej w Tychach

13

UCHWAŁA NR XVIII/312/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy Wilczej

14

UCHWAŁA NR XVIII/311/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy Szkolnej

15

UCHWAŁA NR XVIII/310/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

16

UCHWAŁA NR XVIII/309/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Cosinus Sp. z o.o. wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenie nieważności w całości Uchwały Nr XXXIII/679/13 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu oświaty

17

UCHWAŁA NR XVIII/308/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie odmowy realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XXV/556/12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

18

UCHWAŁA NR XVIII/307/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie odmowy realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XIII/261/11 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz Uchwałą Nr XVIII/395/12 Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/261/11 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2011 r.

19

UCHWAŁA NR XVIII/306/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie odmowy realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą nr 0150/XXXII/711/09 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

20

UCHWAŁA NR XVIII/305/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria naboru oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego gimnazjum, w przypadku dysponowania przez gimnazja wolnymi miejscami po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodach szkół

21

UCHWAŁA NR XVIII/304/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria naboru oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, w przypadku dysponowania przez szkoły wolnymi miejscami po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodach szkół

22

UCHWAŁA NR XVIII/303/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w Tychach

23

UCHWAŁA NR XVIII/302/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/259/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016

24

UCHWAŁA NR XVIII/301/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/257/15 Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

25

UCHWAŁA NR XVIII/300/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy

26

UCHWAŁA NR XVIII/299/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy

27

UCHWAŁA NR XVIII/298/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami na temat Budżetu Miasta Tychy na rok 2017

28

UCHWAŁA NR XVIII/297/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej

29

UCHWAŁA NR XVIII/296/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

30

UCHWAŁA NR XVIII/295/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016 r.

31

UCHWAŁA NR XVIII/294/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/183/15 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji projektu „Inteligentny System Transportu – ITS Tychy”

32

UCHWAŁA NR XVIII/293/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do podjęcia działań zmierzających do utworzenia związku metropolitalnego

Powrót