Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XIV/219/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2015 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie miasta Tychy oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu pobierania opłat w strefach płatnego parkowania

2

UCHWAŁA NR XIV/218/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2015 r. w sprawie odmowy realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę uchwałynr 0150/XXXIV/644/05 Rady Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Tychy

3

UCHWAŁA NR XIV/217/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Parku Suble w Tychach

4

UCHWAŁA NR XIV/215/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)

5

UCHWAŁA NR XIV/216/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaśkowickiej, Stoczniowców’70 i Bielskiej w Tychach - etap III

6

UCHWAŁA NR XIV/214/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego położonego w Tychach przy ul. Budowlanych 94

7

UCHWAŁA NR XIV/213/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Tychach przy al. Piłsudskiego

8

UCHWAŁA NR XIV/211/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/684/13 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tychach w rejonie ul. Spacerowej i Małej Alei Róż

9

UCHWAŁA NR XIV/210/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

10

UCHWAŁA NR XIV/209/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015 r.

11

UCHWAŁA NR XIV/208/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/ 777 /14 Rady Miasta Tychy z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania i wykupu zmienionej uchwałą Nr XLVI/933/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014r.

12

UCHWAŁA NR XIV/207/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Sądu Rejonowego w Tychach

13

UCHWAŁA NR XIV/206/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2015 r. w sprawie planu pracy Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji projektu „Inteligentny System Transportu – ITS Tychy” na II półrocze 2015 r.

14

UCHWAŁA NR XIV/212/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/682/13 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tychach w rejonie ul. Browarowej

Powrót