Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XIII/205/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/611/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę

2

UCHWAŁA NR XIII/204/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/610/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy (z późn. zm.)

3

UCHWAŁA NR XIII/203/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach w rejonie ul. Cielmickiej i Strefowej

4

UCHWAŁA NR XIII/202/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad obciążania służebnością przesyłu na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Tychy

5

UCHWAŁA NR XIII/201/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Estetycznej

6

UCHWAŁA NR XIII/200/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa

7

UCHWAŁA NR XIII/199/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2015 r.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Edukacji

8

UCHWAŁA NR XIII/198/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

9

UCHWAŁA NR XIII/197/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)

10

UCHWAŁA NR XIII/196/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę kasacyjną           od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 25 lutego 2015 r. (sygn. akt II SA/Gl 1/14) oddalającego jego skargę na uchwałę Rady Miasta Tychy Nr XXXIII/692/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w przedmiocie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy

11

UCHWAŁA NR XIII/195/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego do porozumienia w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia p.n.: „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”

12

UCHWAŁA NR XIII/194/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy

13

UCHWAŁA NR XIII/193/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Tychy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

14

UCHWAŁA NR XIII/192/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezydentowi Miasta Tychy do zatwierdzania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne

15

UCHWAŁA NR XIII/191/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku

16

UCHWAŁA NR XIII/190/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy 

17

UCHWAŁA NR XIII/189/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015 r.

18

UCHWAŁA NR XIII/188/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/14 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2015 roku z budżetu miasta Tychy dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach zmienionej uchwałą Nr IX/109/15 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2015r.

19

UCHWAŁA NR XIII/187/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w ramach programu ELENA w Banku Handlowym S.A. w Warszawie na termomodernizacje budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których miasto Tychy posiada swoje udziały

20

UCHWAŁA NR XIII/186/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w ramach programu LEMUR z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Jaroszowicach”

21

UCHWAŁA NR XIII/185/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

22

UCHWAŁA NR XIII/184/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji projektu „Inteligentny System Transportu – ITS Tychy”

23

UCHWAŁA NR XIII/183/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji projektu „Inteligentny System Transportu – ITS Tychy”

24

UCHWAŁA NR XIII/182/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy oraz wysokości środków budżetowych dla jednostek pomocniczych na rok 2016

25

UCHWAŁA NR XIII/181/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie odpowiedzi na skargę na uchwałę nr 0150/XLI/925/10 Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 2010r. w sprawie Statutu Osiedla „Stare Tychy” oraz uchwałę nr XLII/850/14 z dnia 29 maja 2014r. w sprawie Statutu Osiedla „Anna”

Powrót