Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XII/180/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach

2

UCHWAŁA NR XII/179/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

3

UCHWAŁA NR XII/178/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

4

UCHWAŁA NR XII/177/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/611/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (z późn. zm.)

5

UCHWAŁA NR XII/176/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/610/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy (z późn. zm.)

6

UCHWAŁA NR XII/175/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014-2020

7

UCHWAŁA NR XII/174/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaśkowickiej, Stoczniowców’70 i Bielskiej w Tychach - etap II

8

UCHWAŁA NR XII/173/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)

9

UCHWAŁA NR XII/172/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

10

UCHWAŁA NR XII/171/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Wisławy Szymborskiej

11

UCHWAŁA NR XII/170/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ulicy Młodzieżowej

12

UCHWAŁA NR XII/169/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Brzozowej

13

UCHWAŁA NR XII/168/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Cienistej

14

UCHWAŁA NR XII/167/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Brzozowej

15

UCHWAŁA NR XII/166/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy al. Niepodległości

16

UCHWAŁA NR XII/165/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2015/2016

17

UCHWAŁA NR XII/164/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii oświatowej Miasta Tychy na lata 2015 - 2020”

18

UCHWAŁA NR XII/163/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

19

UCHWAŁA NR XII/162/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015 r.

20

UCHWAŁA NR XII/161/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym, wyznaczonym na dzień 6 września 2015 r.

21

UCHWAŁA NR XII/160/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

22

UCHWAŁA NR XII/159/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych

23

UCHWAŁA NR XII/158/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/14 Rady Miasta Tychy z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy

24

UCHWAŁA NR XII157/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na II półrocze 2015 r.

25

UCHWAŁA NR XII/156/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Stare Tychy"

26

UCHWAŁA NR XII/155/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Karolina"

27

UCHWAŁA NR XII/154/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Anna"

Powrót