Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XI/153/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie Statutu Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach.

2

UCHWAŁA NR XI/152/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony).

3

UCHWAŁA NR XI/151/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat).

4

UCHWAŁA NR XI/150/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Poprzecznej.

5

UCHWAŁA NR XI/149/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Kurpińskiego stanowiącej działkę nr        .

6

UCHWAŁA NR XI/148/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Starokościelnej   .

7

UCHWAŁA NR XI/147/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr  XIX/413/12  Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. „Tyskie Orły” dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. „Tyskie Orły”.

8

UCHWAŁA NR XI/146/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia wysokości dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie miasta Tychy na słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

9

UCHWAŁA NR XI/145/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków związanych z obowiązkiem sprawienia pogrzebu w ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanym przez Miasto Tychy.

10

UCHWAŁA NR XI/144/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

11

UCHWAŁA NR XI/143/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia intencji  zmian w sieci placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach w drodze zmiany statutu nadanego Uchwałą Nr XXXII/649/13 Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2013 r.

12

UCHWAŁA NR XI/142/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/875/14 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Tychy.

13

UCHWAŁA NR XI/141/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stadionów sportowych oraz boisk treningowych przy stadionach w ramach pomocy operacyjnej na infrastrukturę sportową.

14

UCHWAŁA NR XI/140/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

15

UCHWAŁA NR XI/139/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy.

16

UCHWAŁA NR XI/138/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015 r.

17

UCHWAŁA NR XI/137/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

18

UCHWAŁA NR XI/136/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Tychy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.

19

UCHWAŁA NR XI/135/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Tychy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

20

UCHWAŁA NR XI/134/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie odwołania od uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej oddalającej protest wyborczy.

21

UCHWAŁA NR XI/133/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

22

UCHWAŁA NR XI/132/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji Rady Miasta Tychy w 2014 r.

Powrót