Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR IX/131/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru e-deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2

UCHWAŁA NR IX/130/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tychy na lata 2014-2016 zatwierdzonym uchwałą nr XXXV/725/13 Rady Miasta Tychy z dnia 31 października 2013 r.

3

UCHWAŁA NR IX/129/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tychy na lata 2013-2015 zatwierdzonym uchwałą Nr XXX/622/13 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2013 r.

4

UCHWAŁA NR IX/128/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Stoczniowców 70

5

UCHWAŁA NR IX/127/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Katowickiej

6

UCHWAŁA NR IX/126/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Tychach, na terenie Parku Miejskiego przy Urzędzie Miasta

7

UCHWAŁA NR IX/125/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony) 

8

UCHWAŁA NR IX/124/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

9

UCHWAŁA NR IX/123/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad przyznania pierwszeństwa na oddanie w użytkowanie wieczyste części udziałów w lokalach powstałych w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości z przeznaczeniem na lokale użytkowe

10

UCHWAŁA NR IX/122/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Curie-Skłodowskiej

11

UCHWAŁA NR IX/121/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Cyganerii

12

UCHWAŁA NR IX/120/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Ciasnej

13

UCHWAŁA NR IX/119/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Czechowa

14

UCHWAŁA NR IX/118/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Fitelberga

15

UCHWAŁA NR IX/117/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Cienistej

16

UCHWAŁA NR IX/116/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Budowlanych

17

UCHWAŁA NR IX/115/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, ponoszonej przez rodziców oraz opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej ponoszonej przez miasto Tychy, do której zwrotu zobowiązani są rodzice

18

UCHWAŁA NR IX/114/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku

19

UCHWAŁA NR IX/113/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej 54 w Tychach

20

UCHWAŁA NR IX/112/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 6 w Tychach

21

UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

22

UCHWAŁA NR IX/110/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015 rok

23

UCHWAŁA NR IX/109/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/14 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2015 roku z budżetu miasta Tychy dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach

24

UCHWAŁA NR IX/108/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA w Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację zadania pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych”

25

UCHWAŁA NR IX/107/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/568/13 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA w Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację zadania pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych” zmienionej uchwałami Rady Miasta Tychy: Nr XXXII/644/13 z dnia 27 czerwca 2013r., Nr XXXIV/693/13 z dnia 26 września 2013r., Nr XXXVII/751/13 z dnia 17 grudnia 2013r. i Nr VI/59/15 z dnia 26 lutego 2015r.

26

UCHWAŁA NR IX/106/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2015 r.

Powrót