Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR VII/105/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/611/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (z późn. zm.)

2

UCHWAŁA NR VII/104/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/610/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy (z późn. zm.)

3

UCHWAŁA NR VII/103/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2015 r.  w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających na terenie miasta Tychy

4

UCHWAŁA NR VII/102/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/379/12 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie „Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej MZK w Tychach”

5

UCHWAŁA NR VII/101/2015 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy al. Bielskiej

6

UCHWAŁA NR VII/100/2015 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy al. Bielskiej

7

UCHWAŁA NR VII/99/2015 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Elfów

8

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul.Budowlanych

9

UCHWAŁA NR VII/97/2015 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Curie - Skłodowskiej

10

UCHWAŁA NR VII/96/2015 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Batorego

11

UCHWAŁA NR VII/95/2015 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Edukacji

12

UCHWAŁA NR VII/94/2015 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Sikorskiego

13

UCHWAŁA NR VII/93/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

14

UCHWAŁA NR VII/92/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)

15

UCHWAŁA NR VII/91/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie nadania nowego statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Miejskie w Tychach

16

UCHWAŁA NR VII/90/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017”

17

UCHWAŁA NR VII/89/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zawarcia porozumień pomiędzy Miastem Tychy a Gminą Pawłowice dotyczącego zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego, Zbór w Tychach oraz pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii tego wyznania

18

UCHWAŁA NR VII/88/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI /836/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w Tychach oraz określenia granic ich obwodów

19

UCHWAŁA NR VII/87/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym na zajęcia organizowane w publicznych młodzieżowych domach kultury W Tychach oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

20

UCHWAŁA NR VII/86/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Tychy na temat Budżetu Miasta Tychy na rok 2016

21

UCHWAŁA NR VII/85/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

22

UCHWAŁA NR VII/82/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

23

UCHWAŁA NR VII/84/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015 r.

24

UCHWAŁA NR VII/83/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/569/13 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z linii kredytowej Banku Rozwoju Rady Europy w Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację zadania pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych” zmienionej uchwałami Rady Miasta: Nr XXXIV/694/13 z dnia 26 września 2013 r. i Nr XLVI/934/14 z dnia 30 października 2014 r.

25

UCHWAŁA NR VII/81/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/515/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Miasta Tychy na stałe obwody głosowania

 

Powrót