Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XVII/292/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok

2

UCHWAŁA NR XVII/291/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/270/15 Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie Statutu Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach

3

UCHWAŁA NR XVII/290/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku

4

UCHWAŁA NR XVII/289/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru e-deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

5

UCHWAŁA NR XVII/288/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

6

UCHWAŁA NR XVII/287/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru właściwości organizatora publicznego transportu zbiorowego – Gminy Tychy

7

UCHWAŁA NR XVII/286/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

8

UCHWAŁA NR XVII/285/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/231/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Tychach

9

UCHWAŁA NR XVII/284/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/230/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie utworzenia Przedszkola nr 30 w Tychach

10

UCHWAŁA NR XVII/283/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/229/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 24 w Tychach

11

UCHWAŁA NR XVII/282/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

12

UCHWAŁA NR XVII/281/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie odmowy realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą nr XXXIII/679/13 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu oświaty

13

UCHWAŁA NR XVII/280/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przekazania środków publicznych NZOZ Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień MENS SANA Sp. z o.o. na realizację zadania publicznego pn. prowadzenie terapii wspierającej proces leczenia pacjentów uzależnionych od alkoholu i narkotyków, obejmującej terapie grupową i indywidualną osób uzależnionych i członków ich rodzin w roku 2016

14

UCHWAŁA NR XVII/279/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2016 rok

15

UCHWAŁA NR XVII/278/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy

16

UCHWAŁA NR XVII/277/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2016 roku z budżetu miasta Tychy dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach

17

UCHWAŁA NR XVII/276/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

18

UCHWAŁA NR XVII/275/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015 r.

19

UCHWAŁA NR XVII/274/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej z budżetu Miasta Tychy dla Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na pełnieniu funkcji oraz wykonywaniu zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego

20

UCHWAŁA NR XVII/273/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2016 r. 

21

UCHWAŁA NR XVII/272/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/V/126/07 z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podroży służbowych radnych oraz przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej

Powrót