Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XVI/271/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg na wyznaczony parking strzeżony i ich parkowanie

2

UCHWAŁA NR XVI/270/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie Statutu Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach

3

UCHWAŁA NR XVI/269/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Sosnowiec w sprawie określenia zasad finansowania i korzystania z usług Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu świadczonych na rzecz osób z terenu Gminy Tychy

4

UCHWAŁA NR XVI/268/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami miasta Tychy na lata 2015-2018

5

UCHWAŁA NR XVI/267/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Mieszkalnictwa Miasta Tychy na lata 2015-2020+

6

UCHWAŁA NR XVI/266/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)

7

UCHWAŁA NR XVI/265/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

8

UCHWAŁA NR XVI/264/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa na oddanie w użytkowanie wieczyste części udziału w lokalu powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości z przeznaczeniem na lokal użytkowy

9

UCHWAŁA NR XVI/263/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tychach

10

UCHWAŁA NR XVI/262/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2016-2018 w mieście Tychy”

11

UCHWAŁA NR XVI/261/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zawarcia porozumień pomiędzy Miastem Tychy a Miastem Katowice, Gminą Kobiór i Gminą Mikołów dotyczących zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Tychach oraz pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii tego wyznania

12

UCHWAŁA NR XVI/260/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Tychach na lata 2016 –2021

13

UCHWAŁA NR XVI/259/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016

14

UCHWAŁA NR XVI/258/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

15

UCHWAŁA NR XVI/257/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

16

UCHWAŁA NR XVI/256/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu gminy Tychy za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny

17

UCHWAŁA NR XVI/255/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej

18

UCHWAŁA NR XVI/254/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Tychy

19

UCHWAŁA NR XVI/253/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tychy

20

UCHWAŁA NR XVI/252/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

21

UCHWAŁA NR XVI/251/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015 r.

22

UCHWAŁA NR XVI/250/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry

23

UCHWAŁA NR XVI/249/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/V/126/07 z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej (z późn. zm.)

24

UCHWAŁA NR XVI/248/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/234/92 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 5 marca 1992 r. w sprawie ustalenia wysokości i poboru opłaty targowej na targowiskach i w miejscach wyznaczonych do prowadzenia handlu (z późn. zm.)

Powrót