Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XV/247/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2

UCHWAŁA NR XV/246/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3

UCHWAŁA NR XV/245/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4

UCHWAŁA NR XV/244/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku

5

UCHWAŁA NR XV/243/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy

6

UCHWAŁA NR XV/242/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Tychy do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu

7

UCHWAŁA NR XV/241/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/219/15 Rady Miasta Tychy z dnia 24 września 2015 roku w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie miasta Tychy oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu pobierania opłat w strefach płatnego parkowania

8

UCHWAŁA NR XV/240/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)

9

UCHWAŁA NR XV/239/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

10

UCHWAŁA NR XV/238/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Przemysłowej

11

UCHWAŁA NR XV/237/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości  położonej w Tychach przy ul. Jaroszowickiej

12

UCHWAŁA NR XV/236/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa oraz wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego położonego w Tychach przy ul. Stefana Batorego

13

UCHWAŁA NR XV/235/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa na oddanie w użytkowanie wieczyste części udziału w lokalu powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości z przeznaczeniem na lokal użytkowy

14

UCHWAŁA NR XV/234/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie: ul. Serdecznej, Potoku Tyskiego i linii kolejowej w Tychach

15

UCHWAŁA NR XV/233/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie: ul. Serdecznej, Potoku Tyskiego, Potoku Nowotyskiego i linii kolejowej w Tychach

16

UCHWAŁA NR XV/232/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Jaroszowickiej i Mysłowickiej oraz doliny rzeki Mlecznej w Tychach

17

UCHWAŁA NR XV/231/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Tychach

18

UCHWAŁA NR XV/230/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie utworzenia Przedszkola nr 30 w Tychach

19

UCHWAŁA NR XV/229/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 24 w Tychach

20

UCHWAŁA NR XV/228/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Przedszkola nr 25 im. Misia Uszatka w Tychach przy ul. Przejazdowej 5

21

UCHWAŁA NR XV/227/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Przedszkola nr 24 w Tychach przy ul. Jaroszowickiej 113

22

UCHWAŁA NR XV/226/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Tychach przy ul. Oświęcimskiej 256

23

UCHWAŁA NR XV/225/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Tychach przy ul. Jaroszowickiej 100

24

UCHWAŁA NR XV/224/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku.

25

UCHWAŁA NR XV/223/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/86/15 Rady Miasta Tychy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Tychy na temat Budżetu Miasta Tychy na rok 2016.

26

UCHWAŁA NR XV/222/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy.

27

UCHWAŁA NR XV/221/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015 r.

28

UCHWAŁA NR XV/220/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/14 Rady Miasta Tychy z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy

Powrót