Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR IV/58/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Tychy z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

2

UCHWAŁA NR IV/57/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2015

3

UCHWAŁA NR IV/56/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie alei: Marszałka Piłsudskiego i Bielskiej oraz ulic: Dmowskiego i Sikorskiego w Tychach

4

UCHWAŁA NR IV/55/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarupołożonego w rejonie ulic: Stoczniowców’70, Jeżynowej, Borowej, Rydla i Parku Suble w Tychach 

5

UCHWAŁA IV/54/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Pana J      G       do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr XLV/920/14 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaroszowickiej, Wspólnej i Długiej w Tychach

6

UCHWAŁA NR IV/53/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Pana R        K            do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr XLV/922/14 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Sikorskiego i Ziemiańskiej w Tychach

7

UCHWAŁA NR IV/52/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/945/14 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy

8

UCHWAŁA NR IV/51/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu położonego w Tychach przy ul. Zofii Nałkowskiej

9

UCHWAŁA NR IV/50/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy

10

UCHWAŁA NR IV/49/ 15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy

11

UCHWAŁA NR IV/48/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego położonego w Tychach przy ul. Wojska Polskiego 18

12

UCHWAŁA NR IV/47/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego położonego  w Tychach przy ul. Budowlanych 69

13

UCHWAŁA NR IV/46/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Brzozowej

14

UCHWAŁA NR IV/45/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Bohaterów Warszawy 

15

UCHWAŁA NR IV/44/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Budowlanych

16

UCHWAŁA NR IV/43/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Cichej

17

UCHWAŁA NR IV/42/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy al. Bielskiej

18

UCHWAŁA NR IV/41/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr 0150/361/99 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 1999r. w sprawie przyjęcia Statutu komunalnej instytucji kultury pod nazwą „Teatr Mały w Tychach”

19

UCHWAŁA NR IV/40/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Tychy a Powiatem oświęcimskim dotyczącego zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Tychach oraz pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii tego wyznania

20

UCHWAŁA NR IV/39/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zawarcia porozumień pomiędzy Miastem Tychy a Gminą Bieruń, Gminą Lędziny i Gminą Pszczyna, dotyczącego zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego, Zbór w Tychach oraz pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii tego wyznania

21

UCHWAŁA NR  IV/38/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej W Tychach  na rok szkolny 2015/2016

22

UCHWAŁA NR IV/37/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych z Zespołu Szkół nr 6 w Tychach i zamiaru jego likwidacji

23

UCHWAŁA Nr IV/36/15 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2015 rok

24

UCHWAŁA Nr IV/35/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy

25

UCHWAŁA NR IV/34/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia  29 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Tychy dla Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na pełnieniu funkcji oraz wykonywania zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego

26

UCHWAŁA NR IV/33/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do reprezentowania miasta Tychy w Zgromadzeniu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach

27

UCHWAŁA NR IV/32/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia diet dla członków komisji wyborczych

28

UCHWAŁA NR IV/31/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej

29

UCHWAŁA NR IV/30/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli w 2015 roku

30

UCHWAŁA NR IV/29/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2015 r. o zmianie Uchwały Nr 0150/V/126/07 w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej (z późn. zm.)

31

UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2015 r.  w sprawie zmiany na funkcji Przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Tychy

32

UCHWAŁA NR IV/27/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Tychy

33

UCHWAŁA NR IV/26/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/14 Rady Miasta Tychy z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy

Powrót