Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR III/25/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Tychy

2

UCHWAŁA NR III/24/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Tychy radnego Pana Miłosza Steca

3

UCHWAŁA NR III/23/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok

4

UCHWAŁA NR III/22/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru właściwości organizatora publicznego transportu zbiorowego – Gminy Tychy

5

UCHWAŁA NR III/21/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie odmowy realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XLV/920/14 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaroszowickiej, Wspólnej i Długiej w Tychach

6

UCHWAŁA NR III/20/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Armii Krajowej, Hutniczej i Wieniawskiego w Tychach

7

UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Al. Jana Pawła II, Al. Bielskiej i linii kolejowej w Tychach

8

Uchwała Nr III/18/14 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Sikorskiego

9

UCHWAŁA NR III/17/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia projektu p.t. „WIEDZA TWOIM SUKCESEM” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

10

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie przekazania środków publicznych NZOZ Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień MENS SANA Sp. z o.o. na realizację zadania publicznego pn. prowadzenie terapii wspierającej proces leczenia pacjentów uzależnionych od alkoholu i narkotyków, obejmującej terapie grupową i indywidualną osób uzależnionych i członków ich rodzin w roku 2015

11

UCHWAŁA NR III/15/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy 

12

UCHWAŁA NR III/14/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014 r.

13

UCHWAŁA NR  III/13/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2014 r.  w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2015 roku z budżetu miasta Tychy dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach

14

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 8 lutego 2015 r.

15

UCHWAŁA NR III/11/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/14 Rady Miasta Tychy z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy

16

UCHWAŁA NR III/10/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2015 r.

17

UCHWAŁA NR II/9/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

18

UCHWAŁA NR II/8/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014 r.

19

UCHWAŁA NR II/7/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wskazania osoby reprezentującej Miasto Tychy w radzie nadzorczej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A z siedzibą w Katowicach

20

UCHWAŁA NR II/6/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Tychy

21

UCHWAŁA NR II/5/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Rady Miasta Tychy

22

UCHWAŁA NR II/4/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy

23

UCHWAŁA NR II/3/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Tychy (radna Barbara Konieczna)

24

UCHWAŁA NR II/2/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Tychy (radny Kazimierz Chełmiński)

Powrót