Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1

UCHWAŁA NR 0150/LI/963/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J                    K           na działalność Prezydenta Miasta Tychy

2

UCHWAŁA NR 0150/LI/962/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2006r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

3 UCHWAŁA NR 0150/LI/961/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Lokalnej.
4 UCHWAŁA NR 0150/LI/960/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Oświęcimskiej i Brzoskwiniowej
5 UCHWAŁA NR 0150/LI/959/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2006 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”
6 UCHWAŁA NR 0150/LI/958/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Kopernika
7

UCHWAŁA NR 0150/LI/957/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla obszaru położonego przy ul. Sikorskiego

8 UCHWAŁA NR 0150/LI/956/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2006 r. w sprawie przyjęcia zmian w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” oraz zmiany uchwały Nr 0150/III/40/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 r.
9

UCHWAŁA NR 0150/LI/955/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/287/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999r. zmieniającej uchwałę nr XVII/234/92 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 5.03.1992r. w sprawie ustalenia wysokości i poboru opłaty targowej na targowiskach i w miejscach wyznaczonych do prowadzenia handlu z późniejszymi zmianami.

10

UCHWAŁA NR 0150/LI/954/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2006r. o zmianie Uchwały Nr 382/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 27.01.2000 r. w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach

11 UCHWAŁA NR 0150/LI/953/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2006 r.
12 UCHWAŁA NR 0150/LI/952/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania i ustalenia ich numerów dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Rady Miasta Tychy, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Prezydenta Miasta Tychy zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
13 UCHWAŁA NR 0150/LI/951/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany Statutu Osiedla „Z”.
14 UCHWAŁA NR 0150/LI/950/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2006 r. w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miasta ds. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany Statutu Osiedla „Z”
15 UCHWAŁA NR 0150/LI/949/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Tychy
16 UCHWAŁA NR 0150/LI/948/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2006 r. w sprawie rozwiązania Doraźnej Komisji Rady Miasta ds. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla "Karolina".
17 UCHWAŁA NR 0150/LI/947/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2006 r. w sprawie Statutu Osiedla „Karolina”.
18 UCHWAŁA NR 0150/LI/946/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych przez Doraźną Komisję Rady Miasta konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Karolina”.
19

UCHWAŁA NR 0150/LI/945/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/V/59/03 Rady Miasta Tychy z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej (z późn. zm.)

20

UCHWAŁA NR 0150/LI/944/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2006 r. w sprawie ustalenia zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy

21 UCHWAŁA NR 0150/XLIX/943/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 14 września 2006r. w sprawie uchylenia uchwały nr 0150/XLIX/922/06 Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej – Osiedle „Z-1”
22 UCHWAŁA NR 0150/XLIX/942/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 14 września 2006r. w sprawie przystąpienia Miasta Tychy do działania 2.1 „Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie”, schemacie a) – „Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnej pomiędzy wsią a miastem”, typie projektu „Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.
Powrót