Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1 UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/919/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi "ELWIND" Spółka z o.o. na działalność Prezydenta Miasta Tychy
2

UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/918/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana S                    G                   na Prezydenta Miasta Tychy

3 UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/917/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
4

UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/916/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia raportu dotyczącego budowy Zespołu Szkół Municypalnych

5 UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/915/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przejęcia pojazdu marki Opel Kadet na własność miasta Tychy
6 UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/914/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Izby Wytrzeźwień w Tychach
7 UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/913/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej, których organem prowadzącym jest Miasto Tychy
8

UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/912/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Oświaty z siedzibą w Tychach przy ul. Aleja Piłsudskiego 12

9 UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/911/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach
10 UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/910/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach
11

UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/909/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany załącznika nr 5 do uchwały Nr 0150/XLIII/830/06 Rady Miasta Tychy z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie udziału miasta Tychy w projekcie w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów.

12 UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/908/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tychy
13

UCHWAŁA Nr 0150/XLVIII/907/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w Tychach.

14

UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/906/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Tychy za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, opiekuńczo-wychowawcze oraz realizację innych zadań statutowych szkoły

15 UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/905/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29. czerwca 2006 r. w sprawie akceptacji wyników rokowań w sprawie przystąpienia do TYSKIE DROGI Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach.
16

UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/904/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XLVI/858/06 Rady Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości poręczenia udzielonego przez Prezydenta Miasta Tychy.

17 UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/903/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia Związku Miedzygminnego pod nazwą „Tyski Związek Wodno-Kanalizacyjny”
18 UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/902/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia polityki transportowej dla Miasta Tychy
19 UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/901/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2006 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy północno-wschodniej granicy miasta w rejonie rzeki Mlecznej
20

UCHWAŁA NR 0150/XLVII/900/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie przyjęcia „Strategii mieszkaniowej miasta Tychy na lata 2006-2013”

21 UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/899/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie wydzielenia części kulturalnej oraz badawczo – rozwojowej z części edukacyjnej w obiekcie Zespołu Szkół Municypalnych
22 UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/898/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
23 UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/897/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy nieruchomości oznaczonych jako działki nr 1640/64, 1641/64, 1642/64, 1643/133, 1644/133, 1645/133 i 1313/64 o łącznej pow. 1295 m2, położone w Tychach przy ul. Dzwonkowej
24

UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/896/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Barwnej

25 UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/895/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury przyjętego Uchwałą nr 0150/533/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2000 r.
26 UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/894/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających gminie Tychy oraz jednostkom organizacyjnym gminy Tychy, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
27 UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/893/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie dostosowania przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. do przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.
28 UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/892/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
29

UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/891/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

30 UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/890/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2006 r.
31 UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/889/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązania w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie inwestycji pn.: „Budowa terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej nr 9 w Tychach Wilkowyjach”
32 UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/888/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia woli współpracy w zakresie realizacji Projektu pn. „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”.
33 UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/887/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w mieście do stanu faktycznego.
34 UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/886/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych w mieście do stanu faktycznego.
35 UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/885/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta na II półrocze 2006 r.
Powrót