Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1

UCHWAŁA Nr 0150/XLVI/866/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana D             M              na działalność Prezydenta Miasta

2 UCHWAŁA NR 0150/XLVI/865/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie przejęcia pojazdu na własność miasta Tychy
3 UCHWAŁA NR 0150/XLVI/864/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie przejęcia pojazdu na własność miasta Tychy
4 UCHWAŁA NR 0150/XLVI/863/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie przejęcia pojazdu na własność miasta Tychy
5 UCHWAŁA NR 0150/XLVI/862/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji Przedszkola nr 13 w Tychach przy ul. Ujejskiego 20
6 UCHWAŁA Nr 0150/XLVI/861/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2006 w sprawie: wyrażenia zgody na zakup gastrofiberoskopu oraz aparatu do badań usg przez spzoz Szpital Miejski w Tychach.
7 UCHWAŁA NR 0150/XLVI/860/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy
8

UCHWAŁA NR 0150/XLVI/859/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/X/188/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych oraz oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.

9 UCHWAŁA NR 0150/XLVI/858/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie określenia wysokości poręczenia udzielonego przez Prezydenta Miasta Tychy
10 UCHWAŁA NR 0150/XLVI/857/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie wniesienia przez Miasto Tychy wkładu niepieniężnego w celu podwyższenia kapitału zakładowego spółki Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
11 UCHWAŁA NR 0150/XLVI/856/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Sikorskiego.
12

UCHWAŁA NR 0150/XLVI/855/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Osiedle „Karolina”.

13 UCHWAŁA NR 0150/XLVI/854/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2006 r.
14 UCHWAŁA NR 0150/XLVI/853/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2005 rok i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy
15 UCHWAŁA NR 0150/XLVI/852/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego w Tychach za rok 2005.
16 UCHWAŁA NR 0150/XLVI/851/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta w 2005 r.
Powrót