Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1 UCHWAŁA NR 0150/XLII/824/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na brak skutecznych działań Prezydenta Miasta Tychy
2 UCHWAŁA NR 0150/XLII/823/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na opieszałość Prezydenta Miasta Tychy
3 UCHWAŁA NR 0150/XLII/822/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2006 r.w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Tychy z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
4 Uchwała Rady Miasta Tychy w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Tychy z działalności Komisji Bezpieczenstwa i Porządku Publicznego
5 UCHWAŁA NR 0150/XLII/821/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie statutu Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Tychach
6 UCHWAŁA NR 0150/XLII/820/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Tyski Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Tychach
7 UCHWAŁA NR 0150/XLII/819/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Tyski Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Tychach
8

UCHWAŁA NR 0150/XLI/818/2006 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XXVII/ 533/2004 w sprawie określenia wysokości opłaty stałej wnoszonej przez rodziców (opiekunów prawnych) dzieci korzystających z opieki w Żłobku Miejskim w Tychach

9 UCHWAŁA NR 0150/XLII/817/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej regulaminu organizacyjnego Miejskiego Centrum Kultury w Tychach
10 UCHWAŁA NR 0150/XLII/816/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy na 2006 rok
11

UCHWAŁA NR 0150/XLII/815/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia zmiany Uchwały Nr 0150/XLI/777/2005 Rady Miasta Tychy z dnia 15 grudnia 2005 r. dotyczącej przyjęcia zmiany do Uchwały Nr 0150/XXIV/484/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia projektu „Programu pomocy stypendialnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach wyrównania szans edukacyjnych” oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów.

12 UCHWAŁA NR 0150/XLII/814/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2006 r.w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Przedszkola nr 13 w Tychach przy ul. Ujejskiego 20
13 UCHWAŁA NR 0150/XLII/813/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 w Zespole Szkół nr 4 w Tychach przy Al. Bielskiej 100
14 UCHWAŁA NR 0150/XLII/812/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2006 r.w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 w Zespole Szkół nr 5 w Tychach przy ul. Edukacji 11
15 UCHWAŁA NR 0150/XLII/811/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2006r.w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Szkoły Policealnej Medycznej w Zespole Szkół nr 2 w Tychach przy ul. Generała Andersa 20
16 UCHWAŁA NR 0150/XLII/810/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2006 r.w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Technikum dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 2 w Tychach przy ul. Generała Andersa 20
17 UCHWAŁA NR 0150/XLII/809/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2006 r.w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 1 w Tychach przy ul. Wejchertów 20
18 UCHWAŁA NR 0150/XLII/808/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2006 r.w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpital Miejski w Tychach przyjętego uchwałą nr 0150/XXV/493/2004 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 2004 r. z późn. zm.
19 UCHWAŁA NR 0150/XLII/807/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
20 Uchwała Nr 0150/XLII/806/2006 Rady Miasta Tychy z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Tychach w rejonie ul.Grota Roweckiego
21 UCHWAŁA NR 0150/XLI/805/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonej na terenie Gminy Tychy
22 Uchwała Nr 0150/XLII/804/06 Rady Miasta Tychy z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie nadania nazwy nowopowstającemu rondu u zbiegu ulic Sikorskiego i Armii Krajowej
23 Uchwałą Nr 0150/XLII/803/06 Rady Miasta Tychy z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Jaśkowickiej i Stoczniowców
24 UCHWAŁA NR 0150/XLII/802/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego przy ul.Cielmickiej 45
25 UCHWAŁA NR 0150/XLII/801/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego Uchwały Rady Miasta Bierunia o „wznowieniu działań mających na celu spowodowanie zmiany granic administracyjnych pomiędzy gminą Bieruń a gminą Tychy”
26 UCHWAŁA NR 0150/XLII/800/2006 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
27

UCHWAŁA NR 0150/XLII/799/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

28 UCHWAŁA NR 0150/XLII/798/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2006 r.
29 UCHWAŁA NR 0150/XLII/797/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie podniesienia kwot dodatków do zasiłku rodzinnego
30 UCHWAŁA NR 0150/XLII/796/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Górnośląski Związek Metropolitarny” z siedzibą w Katowicach
31 UCHWAŁA NR 0150/XLII/795/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego komisji stałych Rady Miasta Tychy, w zakresie dotyczącym wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego
32

UCHWAŁA NR 0150/XLII/794/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/IV/49/03 Rady Miasta Tychy z dnia 15 stycznia 2003 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego komisji stałych Rady Miasta Tychy, w zakresie dotyczącym wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji: Finansów Publicznych, Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego, Porządku Publicznego, Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych, Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska, Rewizyjnej (z późn. zm.).

33

UCHWAŁA NR 0150/XLII/793/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/IV/51/03 Rady Miasta Tychy z dnia 15 stycznia 2003 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji stałych Rady Miasta Tychy w zakresie obejmującym powołanie Zastępcy Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Turystyki

34 UCHWAŁA NR 0150/XLII/792/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczących komisji stałych, w zakresie obejmującym wybór Przewodniczących Komisji: Porządku Publicznego, Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska, Kultury Sportu i Turystyki, Rewizyjnej Rady Miasta Tychy
35

UCHWAŁA NR 0150/XLII/791/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/II/12/02 Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy (z późn. zm.)

36

UCHWAŁA NR 0150/XLII/790/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/III/30/02 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie wyboru Przewodniczących komisji stałych oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy

37 UCHWAŁA NR 0150/XLII/789/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Tychy
Powrót