Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1 UCHWAŁA NR 0150/XXXVIII/736/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy
2 UCHWAŁA NR 0150/XXXVIII/735/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach
3 UCHWAŁA NR 0150/XXXVIII/734/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” dla obszaru położonego w rejonie ul. Katowickiej i Browaru Książęcego
4

UCHWAŁA NR 0150/XXXVIII/733/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXXVII/703/05 z dnia 1 września 2005 roku w sprawie lokalnych inicjatyw

5 UCHWAŁA NR 0150/XXXVIII/732/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2005r.w sprawie „Kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006 – 2007”
6 Uchwała Nr 0150/XXXVIII/731/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXXVII/698/05 Rady Miasta Tychy w sprawie przyjęcia Karty współpracy miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
7 UCHWAŁA NR 0150/XXXVIII/730/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2005 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 roku
8 Uchwała Nr 0150/XXXVIII/729/05 Rady Miasta Tychy z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przyjęcia Aneksu Nr 1 do Porozumienia zawartego z miastem Katowice dotyczącego pokrycia środków na wynagrodzenia jednego etatu nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego, do którego uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie miasta Tychy
9 UCHWAŁA NR 0150/XXXVIII/728/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2005 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Tychach, przy ul. Mikołowskiej 122
10 UCHWAŁA NR 0150/XXXVIII/727/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2005 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodku Św. Faustyna Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach, przy ul. Nowokościelnej 56
11

UCHWAŁA NR 0150/XXXVIII/726/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 0150/567/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2001 roku dotyczącej uporządkowania dotychczasowych granic obwodów publicznych gimnazjów w Tychach

12 UCHWAŁA NR 0150/XXXVIII/725/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 0150/566/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2001 roku dotyczącej uporządkowania dotychczasowych granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Tychach.
13 UCHWAŁA NR 0150/XXXVIII/724/05 RADA MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2005r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005 r.
14 UCHWAŁA NR 0150/XXXVIII/723/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2005 roku w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązania w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie inwestycji pn.: „Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)”
15 UCHWAŁA NR 0150/XXXVIII/722/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2005 roku w sprawie wystąpienia miasta Tychy z wnioskiem o udzielenie dotacji ze środków Funduszu dla Śląska w ramach instrumentu „Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości”- komponent dotacje inwestycyjne, realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
16 UCHWAŁA NR 0150/XXXVIII/721/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2005 roku w sprawie wystąpienia miasta Tychy z wnioskiem o udzielenie dotacji ze środków Funduszu dla Śląska w ramach instrumentu „Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości”- komponent dotacje inwestycyjne, realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
17

UCHWAŁA NR 0150/XXXVIII/720/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały NR 0150/XXI/434/04 Rady Miasta Tychy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie ustanowienia stypendium Samorządu Miasta Tychy “Quod discis, tibi discis” (czegokolwiek się uczysz, dla siebie się uczysz)dla wybitnych studentów miasta Tychy zmienionej Uchwałą NR 0150/XXVI/510/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2004 r.

18 UCHWAŁA NR 0150/XXXVIII/719/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2005 r. w sprawie wyboru Prezydenta Miasta Tychy jako przedstawiciela na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Śląsk – Beskidy”
19 UCHWAŁA NR 0150/XXXVIII/718/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2005r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektów Statutów Osiedli „Magdalena” i „Urszula”
20 UCHWAŁA NR 0150/XXXVIII/717/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2005 r. w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miasta ds. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektów Statutów Osiedli „Magdalena” i „Urszula”
21 Uchwała Nr 0150/XXXVII/716/05 Rady Miasta Tychy z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005 rok
22

Uchwała Nr 0150/XXXVII/715/05 Rady Miasta Tychy z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXIX/565/04 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2005 rok

23

Uchwała Nr 0150/XXXVII/714/05 Rady Miasta Tychy z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXII/462/04 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności „Kompleksowego programu gospodarki wodno-ściekowej miasta Tychy”

24 Uchwała Nr 0150/XXXVII/713/05 Rady Miasta Tychy z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zaciągnięcia w latach 2007-2009 pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”
25 Uchwała Nr 0150/XXXVII/712/05 Rady Miasta Tychy z dnia 1 września 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 0150/XXIX/564/04 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok
26 UCHWAŁA NR 0150/XXXVII/711/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 1 września 2005r. w sprawie wniesienia przez Miasto Tychy wkładu niepieniężnego w celu podwyższenia kapitału zakładowego Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
27 UCHWAŁA NR 0150/XXXVII/710/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 1 września 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonej na terenie Gminy Tychy
28 UCHWAŁA NR 0150/XXXVII/709/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zawartego pomiędzy: ulicą Mikołowską, drogą polną o kierunku północ-południe, torami kolejowymi relacji Katowice - Bielsko- Biała, a linią lasu” dla obszaru położonego w rejonie ulic: Przepiórek i Łabędziej
29 UCHWAŁA NR 0150/XXXVII/708/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 1 września 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – dla obszaru położonego w rejonie ulic: Grota-Roweckiego i Korczaka
30 UCHWAŁA NR 0150/XXXVII/707/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 1 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Długiej, Jana i Goździków
31 UCHWAŁA NR 0150/XXXVII/706/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 1 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Mysłowickiej i Jaroszowickiej
32 UCHWAŁA NR 0150/XXXVII/705/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 1 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Sikorskiego i Nad Jeziorem
33 UCHWAŁA NR 0150/XXXVII/704/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 1 września 2005r. w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tychy
34 UCHWAŁA NR 0150/XXXVII/703/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 1 września 2005r. w sprawie lokalnych inicjatyw
35 UCHWAŁA NR 0150/XXXVII/702/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 1 września 2005 r. w sprawie wystąpienia gminy miejskiej Tychy ze Stowarzyszenia Śląska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Katowicach
36 Uchwała Nr 0150/XXXVII/701/05 Rady Miasta Tychy z dnia 1 września 2005 r. w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Miejskie Centrum Kultury w instytucję kultury
37

Uchwała Nr 0150/XXXVII/700/05 Rady Miasta Tychy z dnia 1 września 2005 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum

38 Uchwała Nr 0150/XXXVII/699/05 Rady Miasta Tychy z dnia 1 września 2005 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 roku
39 UCHWAŁA NR 0150/XXXVII/698/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 1 września 2005 r. w sprawie przyjęcia Karty współpracy miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
40 UCHWAŁA NR 0150/XXXVII/697/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 1 września 2005 r. w sprawie rozwiązania doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania Kodeksu Etyki Radnego
41 UCHWAŁA NR 0150/XXXVII/696/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta na II półrocze 2005 r.
42 Uchwała Nr 0150/XXXVII/695/05 Rady Miasta Tychy z dnia 1 września 2005 r. w sprawie nadania nazwy nowopowstającemu rondu u zbiegu ulic: Sikorskiego i Armii Krajowej
Powrót