Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1 UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/694/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy oraz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach
2

UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/693/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na opieszałość Prezydenta Miasta Tychy

3 UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/692/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005 r.
4

UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/691/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 0150/XIX/410/04 Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 2004 r w sprawie określenia wysokości poręczenia udzielonego przez Prezydenta Miasta Tychy.

5

UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/690/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2005 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXXVI/689/05 Rady Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie wniesienia przez Miasto Tychy wkładu niepieniężnego w celu podwyższenia kapitału zakładowego spółki Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

6 UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/689/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wniesienia przez Miasto Tychy wkładu niepieniężnego w celu podwyższenia kapitału zakładowego spółki Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
7

UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/688/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia uprawnień do zagospodarowania działki nr 2858/22 położonej w Tychach na zachód od osiedla Z-1.

8 UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/687/2005 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy na terenie zawartym pomiędzy ulicami: Katowicką, Oświęcimską, Czarną i Zwierzyniecką” dla obszaru położonego w rejonie ulic: Katowickiej i Brzoskwiniowej
9 UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/686/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Klonowej i Świerkowej
10 UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/685/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy
11 Uchwała Nr 0150/XXXVI/684/05 Rady Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian do „Planu gospodarki odpadami dla miasta Tychy”
12 UCHWAŁA Nr 0150/XXXVI/683/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu targowisk miejskich w Tychach.
13 Uchwała Nr 0150/XXXVI/682/05 Rady Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie udziału Miasta Tychy w projekcie pn. „Mentor Społeczny”- projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006, Priorytetu 1 „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej”, Działania 1.5 „Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka”, Schematu a „Wspierania osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
14 Uchwała Nr 0150/XXXVI/681/05 Rady Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie udziału Miasta Tychy w projekcie pn. „No problem” – angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006, Priorytetu 1 „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej”, Działania 1.5 „Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka”, Schematu a „Wspierania osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
15 Uchwała Nr 0150/XXXVI/680/05 Rady Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie udziału Miasta Tychy w projekcie pn. „Tyszanie” – program osadzenia w społeczności miasta Tychy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006, Priorytetu 1 „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej”, Działania 1.5 „Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka”, Schematu a „Wspierania osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
16 UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/679/05 RADA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej: zasiłki okresowe, zasiłki celowe, pomoc rzeczową.
17 UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/678/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach do wydawania indywidualnych decyzji w zakresie oświaty.
18 UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/677/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia Aneksu nr 3 do Porozumienia zawartego z miastem Gliwice dotyczącego finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 3 w Tychach, dla której organem prowadzącym jest miasto Tychy w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.
19 UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/676/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia Aneksu Nr 1 do Porozumienia zawartego z miastem Katowice dotyczącego zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez miasto Katowice na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego i/lub przedszkola niepublicznego, na terenie miasta Katowice a niebędącego mieszkańcem miasta Katowice.
20 UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/675/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Tychach.
21

UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/674/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/VII/86/03 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie przedmiotów działania komisji stałych Rady Miasta Tychy

22 Uchwała Nr 0150/XXXVI/673/05 Rady Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania określonych w załączniku do Uchwały Nr 0150/ 881/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2002r. w sprawie podziału miasta na stałe obwody głosowania, do stanu faktycznego.
23 UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/672/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i domu pomocy społecznej, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
24 UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/671/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i domu pomocy społecznej, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
Powrót