Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1 UCHWAŁA NR 0150/XXXV/670/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Miasta Tychy
2 UCHWAŁA NR 0150/XXXV/669/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miasta Tychy oraz Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach
3 UCHWAŁA NR 0150/XXXV/668/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy w sprawie nieudostępnienia informacji publicznej
4

Uchwała Nr 0150/XXXV/667/05 Rady Miasta Tychy z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005 r.

5

Uchwała Nr 0150/XXXV/666/05 Rady Miasta Tychy z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy do zaciagnięcia zobowiazania finansowego na 2006 rok

6

Uchwała Nr 0150/XXXV/665/05 Rady Miasta Tychy z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiazania w celu prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie inwestycji pn.: "Terenowe urządzenia sportowe przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach"

7

Uchwała Nr 0150/XXXV/664/05 Rady Miasta Tychy  z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do przyjęcia środków z Funduszu Spójności oraz do podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn.: "Gospodarka ściekowa w Tychach"

8

Uchwała Nr 0150/XXXV/663/05 Rady Miasta Tychy z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego w Tychach za rok 2004

9 UCHWAŁA Nr 0150/XXXV/662/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Centrum Kultury w Tychach
10 UCHWAŁA NR 0150/XXXV/661/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 roku
11

UCHWAŁA NR 0150/XXXV/660/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXXIV/644/05 Rady Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Tychy

12 UCHWAŁA NR 0150/XXXV/659/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykup akcji Agencja Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy Spółki Akcyjnej
13 UCHWAŁA NR 0150/XXXV/658/2005 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie likwidacji Technikum Mechanicznego, na podbudowie programowej szkoły podstawowej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 5 w Tychach przy ul. Edukacji 11.
14 UCHWAŁA NR 0150/XXXV/657/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na zachód od osiedla Z-1
15 UCHWAŁA NR 0150/XXXV/656/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Żorskiej
16 UCHWAŁA NR 0150/XXXV/655/05 Rady Miasta Tychy z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy na terenie zawartym pomiędzy ulicami: Czarną, Oświęcimską, Bratków, potokiem przepływającym przez Farskie Łąki” dla obszaru położonego w rejonie ulicy Oświęcimskiej.
17 UCHWAŁA NR 0150/XXXV/654/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej i Dzwonkowej
18 UCHWAŁA NR 0150/XXXV/653/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy w części dotyczącej terenów górniczych wyznaczonych w granicach administracyjnych miasta Tychy
19 UCHWAŁA NR 0150/XXXV/652/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Przewodniczącej Rady Miasta Tychy Pani Radnej Barbary Koniecznej, w związku z wnioskiem grupy radnych
Powrót