Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1

UCHWAŁA NR 0150/XXXIV/651/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach

2 UCHWAŁA NR 0150/XXXIV/650/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
3 UCHWAŁA NR 0150/XXXIV/649/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005r.
4 UCHWAŁA NR 0150/XXXIV/648/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany w taryfie opłat za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej organizowanej przez Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
5 UCHWAŁA NR 0150/XXXIV/647/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie likwidacji Funduszu Poręczeń Kredytowych i upoważnienia Zarządu Agencja Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy Spółki Akcyjnej w Tychach do zadysponowania środkami Funduszu.
6 UCHWAŁA NR 0150/XXXIV/646/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania obniżenia kapitału zakładowego „Śródmieście” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach.
7

UCHWAŁA NR 0150/XXXIV/645/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/X/188/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych oraz oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.

8

UCHWAŁA NR 0150/XXXIV/644/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Tychy.

9 UCHWAŁA Nr 0150/XXXIV/643/2005 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości na rzecz niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.
10 UCHWAŁA NR 0150/XXXIV/642/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr 578/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 kwietnia 1998 r. – dla obszaru przy ul. Sikorskiego
11 UCHWAŁA NR 0150/XXXIV/641/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”
12 UCHWAŁA NR 0150/XXXIV/640/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uchylenia Uchwały MRN nr VIII/60/89 z dnia 27 września 1989r. w całości, oraz częściowego uchylenia Uchwały MRN nr XXI/103/83 z dnia 22 marca 1983r. i częściowego Uchwały MRN nr XII/49/80 z dnia 30 czerwca 1980r.
13 UCHWAŁA NR 0150/XXXIV/639/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Tychy.
14 UCHWAŁA NR 0150/XXXIV/638/2005 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 0150/XXXIII/619/2005 Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXX/577/2005 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Tychy oraz określenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia
15 UCHWAŁA NR 0150/XXXIV/637/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z miastem Saint-Denis-Francja
16 UCHWAŁA NR 0150/XXXIV/636/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie przystąpienia miasta Tychy do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Śląsk-Beskidy”
17 UCHWAŁA NR 0150/XXXIV/635/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie udziału miasta Tychy w projekcie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytetu 1 „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracja zawodowa i społeczna”, Działania 1.4 „Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”, Schematu a „Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy”.
18 UCHWAŁA NR 0150/XXXIV/634/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie odwołania pana radnego Jerzego Sienickiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Tychy, w związku z wnioskiem grupy radnych.
19 UCHWAŁA NR 0150/XXXIV/633/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta w 2004 r.
20 UCHWAŁA NR 0150/XXXIV/632/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2004 rok i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy.
21 UCHWAŁA NR 0150/XXXIV/631/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2004 rok
Powrót