Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1 UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/630/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Tychy
2 UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/629/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Uchwałę Nr 0150/944/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 10 października 2002 r.
3

UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/628/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2005 r. zmieniająca Uchwałę Nr 0150/XXIX/567/04 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok

4 UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/627/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005.
5

UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/626/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 0150/XIX/410/04 Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 2004 r w sprawie określenia wysokości poręczenia udzielonego przez Prezydenta Miasta Tychy

6 UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/625/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2005r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach
7

UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/624/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie taryfy opłat za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej organizowanej przez Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach

8 UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/623/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2005r. w sprawie ograniczenia sprzedaży na terenie Miasta Tychy petard, rac i innych artykułów w wyniku użycia których następuje wybuch znajdujących się w nich materiałów pirotechnicznych dając efekt akustyczny i świetlny
9 UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/622/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”
10

UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/621/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/X/182/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata

11 UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/620/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach
12

UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/619/2005 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXX/577/2005 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Tychy oraz określenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia.

13 UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/618/2005 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tychy.
14 UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/617/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorców.
15 UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/616/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpital Miejski w Tychach przyjętego uchwałą nr 0150/XXV/493/2004 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 2004 r.
16 UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/615/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Tychach za rok 2004.
17 UCHWAŁA Nr 0150/XXXIII/614/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie poparcia uchwały Rady Miejskiej w Łodzi dotyczącej wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego.
18

UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/613/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/V/59/03 Rady Miasta Tychy z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej

19 UCHWAŁA Nr 0150/XXXIII/612/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 0150/XXX/572/05 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Statutu Osiedla „Urszula”.
20 UCHWAŁA Nr 0150/XXXIII/611/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenie nieważności uchwały Nr 0150/XXX/570/05 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Statutu osiedla „Magdalena”.
21

UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/610/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej – Osiedle „Urszula”

22

UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/609/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej – Osiedle „Magdalena”

Powrót