Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1

UCHWAŁA NR 0150/XXXII/608/05 RADA MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej pobierania przez Urząd Miasta Tychy opłaty za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

2 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/607/05 RADA MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi właścicieli działek położonych między ul. Sikorskiego i Al. Bielską na działalność Zarządu Miasta poprzedniej kadencji.
3 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/606/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 r.
4

UCHWAŁA NR 0150/XXXII/605/2005 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XXII/462/04 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności "Kompleksowego programu gospodarki wodno - ściekowej miasta Tychy".

5 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/604/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego r. w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie realizacji zadań administracji rządowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Tychy.
6 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/603/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektu aglomeracji "TYCHY".
7

UCHWAŁA NR 0150/XXXII/602/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 0150/937/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 10 października 2002 r. oraz uchwały Nr 0150/VI/79/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2003r.

8 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/601/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zakup agregatu prądotwórczego przez spzoz Szpital Miejski w Tychach.
9 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/600/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach.
10 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/599/2005 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie przekształcenia publicznej szkoły dla młodzieży: Policealnego Studium Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach, przy al. Bielskiej 100 w publiczną szkołę policealną dla młodzieży pod nazwą Szkoła Policealna nr 2 zgodnie z reformą ustroju szkolnego.
11 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/598/2005 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie przekształcenia publicznych szkół dla młodzieży: Policealnego Studium Zawodowego oraz Medycznego Studium Zawodowego wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 2 w Tychach, przy ul. Gen. Andersa 20 w szkoły ponadgimnazjalne pod nazwą Szkoła Policealna nr 1 i Szkoła Policealna Medyczna wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Tychach przy ul. Gen. Andersa 20 - zgodnie z reformą ustroju szkolnego.
12 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/597/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychach
13 UCHWAŁA Nr 0150/XXXII/596/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 roku.
14 UCHWAŁA Nr 0150/XXXII/595/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania usługobiorcy oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
15 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/594/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie: organizacji oraz szczegółowych zasad odpłatności za pobyt i posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach ul. Batorego 57.
16

UCHWAŁA NR 0150/XXXII/593/2005 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 0150/XXVII/531/04 Rady Miasta Tychy z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.

17 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/592/2005 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy na 2005 rok.
18

UCHWAŁA NR 0150/XXXII/591/2005 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli.

19 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/590/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Miejskiego Rzecznika Konsumentów
20 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/589/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu, stanowiących składniki stawek wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Tychy.
21 UCHWAŁA NR 0150/XXXI/588/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązania w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie inwestycji pn. „Adaptacja pomieszczeń internatu na lokale socjalne przy ul.Browarowej 1 a”.
22 Uchwała Nr 0150/XXXI/587/2005 Rady Miasta Tychy z dnia 10 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
23 UCHWAŁA NR 0150/XXXI/586/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 10 lutego 2005 roku w sprawie zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zatwierdzonym uchwałą RM Tychy Nr 0150/XVI/359/04 z dnia 29 stycznia 2004 roku
Powrót