Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1

UCHWAŁA NR 0150/XLI/788/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/IV/49/03 Rady Miasta Tychy z dnia 15 stycznia 2003 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego komisji stałych Rady Miasta Tychy, w zakresie dotyczącym wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji: Finansów Publicznych, Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego, Porządku Publicznego, Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych, Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska, Rewizyjnej

2 UCHWAŁA NR 0150/XLI/787/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok
3

UCHWAŁA NR 0150/XLI/786/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/II/12/02 Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy (z późn. zm.)

4 UCHWAŁA NR 0150/XLI/785/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta na I półrocze 2006 r.
5 UCHWAŁA NR 0150/XLI/784/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej regulaminu organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach
6 UCHWAŁA NR 0150/XLI/783/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 4 w Tychach
7 UCHWAŁA Nr 0150/XLI/782/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury w Tychach
8 UCHWAŁA Nr 0150/XLI/781/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury w Tychach.
9 UCHWAŁA NR 0150/XLI/780/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Tychy a innymi gminami, dotyczących zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez miasto Tychy na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego i przedszkola niepublicznego, na terenie miasta Tychy a niebędącego mieszkańcem miasta Tychy
10 UCHWAŁA NR 0150/XLI/779/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Tychy a innymi gminami, dotyczących zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego i przedszkola niepublicznego, na terenie innych gmin a będącego mieszkańcem miasta Tychy
11

UCHWAŁA NR 0150/XLI/778/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia zmiany do Uchwały Nr 0150/XXXIII/618/2005 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tychy

12 UCHWAŁA NR 0150/XLI/777/2005 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia zmiany do Uchwały Nr 0150/XXIV/484/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia projektu „Programu pomocy stypendialnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach wyrównania szans edukacyjnych” oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów
13 UCHWAŁA NR 0150/XLI/776/2005 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2004 - 2008
14 UCHWAŁA NR 0150/XLI/775/2005 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2004 - 2008
15

UCHWAŁA NR 0150/XLI/774/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/X/173/03 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

16 Uchwała Nr 0150/XLI/773/05 Rady Miasta Tychy z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu miasta Tychy na 2006 rok
17 UCHWAŁA NR 0150/XLI/772/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie wysokości podatku od posiadania psów oraz zwolnienia od tego podatku w 2006 roku
18 UCHWAŁA NR 0150/XLI/771/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku w 2006 roku
19 UCHWAŁA NR 0150/XLI/770/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005 r.
20 UCHWAŁA NR 0150/XLI/769/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie alei: Marszałka Piłsudskiego i Bielskiej oraz ulic: Dmowskiego i Sikorskiego
21 UCHWAŁA NR 0150/XLI/768/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Urszula
22 UCHWAŁA NR 0150/XLI/767/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Magdalena
Powrót