Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1

UCHWAŁA NR 0150/XL/766/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniająca Uchwałę Nr 0150/XXIX/567/04 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok (z późn. zm.)

2 UCHWAŁA NR 0150/XL/765/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy
3 UCHWAŁA NR 0150/XL/764/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy
4 UCHWAŁA NR 0150/XL/763/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2006 roku
5 UCHWAŁA NR 0150/XL/762/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok
6 Uchwała NR 0150/XL/761/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi na rok 2006
7 UCHWAŁA NR 0150/XL/760/2005 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok
8 UCHWAŁA NR 0150/XL/759/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach oraz w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tychy
9

UCHWAŁA NR 0150/XL/758/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia odpłatności za przygotowanie posiłków w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Tychy

10 UCHWAŁA NR 0150/XL/757/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury w Tychach oraz nadania jej statutu
11

UCHWAŁA NR 0150/XL/756/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Tychach, ul. Fitelberga 4

12 UCHWAŁA NR 0150/XL/755/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie - od Polskich Kolei Państwowych S.A. - 29 lokali mieszkalnych położonych w Tychach
13 UCHWAŁA NR 0150/XL/754/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia Porozumienia dotyczącego zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Siemianowice Śląskie na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego i/lub przedszkola niepublicznego na terenie miasta Siemianowice Śląskie, a niebędącego mieszkańcem miasta Siemianowice Śląskie
14 Uchwała NR 0150/XL/753/05 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005 rok
Powrót