Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1 UCHWAŁA NR 0150/XXII/475/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Związku Zawodowego Komunikacji Miejskiej i Transportu Zarządu Zakładowego PKM Sp. z o.o. Tychy w sprawie nieprawidłowości wyborów rady nadzorczej w PKM Sp. z o.o.
2 UCHWAŁA NR 0150/XXII/474/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 r.
3

UCHWAŁA NR 0150/XXII/473/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XVI/358/04 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Tychy oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu pobierania opłat w strefie płatnego parkowania (z późn. zm.)

4 UCHWAŁA NR 0150/XXII/472/04 RADY MIASTA TYCHY w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta nr 0150/XXI/436/04 z dnia 27 maja 2004r. dotyczącej przyjęcia „Planu gospodarki odpadami dla miasta Tychy”,
5 UCHWAŁA NR 0150/XXII/471/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2004 r.w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Miasta Tychy
6 UCHWAŁA NR 0150/XXII/470/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2004 r.w sprawie przystąpienia Miasta Tychy do spółki „Truck-Bus Service” Sp. z o.o. w Tychach i wniesienia wkładu niepieniężnego
7 UCHWAŁA NR 0150/XXII/469/04 RADY MIASTA TYCHY w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Tychy
8 UCHWAŁA NR 0150/XXII/468/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie przystąpienia do utworzenia Tyskiego Parku Przemysłowego stwarzającego możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom na terenie miasta Tychy
9 UCHWAŁA NR 0150/XXII/467/04 RADY MIASTA TYCHY w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Śródmieście” w Tychach
10

UCHWAŁA NR 0150/XXII/466/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XX/429/04 Rady Miasta Tychy z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie udziału miasta Tychy w konkursie organizowanym w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

11

UCHWAŁA NR 0150/XXII/465/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XX/428/04 Rady Miasta Tychy z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie udziału miasta Tychy w konkursie organizowanym w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

12

UCHWAŁA NR 0150/XXII/464/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XX/427/04 Rady Miasta Tychy z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie udziału miasta Tychy w konkursie organizowanym w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

13 UCHWAŁA NR 0150/XXII/463/04 RADY MIASTA TYCHY w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Grota-Roweckiego i Korczaka
14 UCHWAŁA NR 0150/XXII/462/04 RADY MIASTA TYCHY w sprawie przyjęcia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności „Kompleksowego programu gospodarki wodno-ściekowej miasta Tychy”
15 UCHWAŁA NR 0150/XXII/461/04 RADY MIASTA TYCHY w sprawie udziału miasta Tychy w konkursie organizowanym w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
16 UCHWAŁA NR 0150/XXII/460/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy do zawierania porozumień z powiatami w sprawie umieszczania dzieci pochodzących z innych powiatów w rodzinach zastępczych z terenu Miasta Tychy oraz w sprawie umieszczania dzieci pochodzących z Miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów.
17 UCHWAŁA NR 0150/XXII/459/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Prezydentem Miasta Sosnowiec odnośnie powierzenia Publicznemu Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu w Sosnowcu realizacji zadania publicznego w zakresie szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze kierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach.
18 UCHWAŁA NR 0150/XXII/458/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2004 roku.
19 UCHWAŁA NR 0150/XXII/457/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zakup aparatu USG do badań kardiologicznych przez spzoz Szpital Miejski w Tychach.
20 UCHWAŁA NR 0150/XXII/456/2004 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Miasto Tychy
21 UCHWAŁA NR 0150/XXII/455/2004 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Tychy, publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
22 UCHWAŁA NR 0150/XXII/454/2004 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie założenia publicznej ponadgimnazjalnej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Tychach
23 UCHWAŁA NR 0150/XXII/453/2004 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie przyjęcia Aneksu Nr 2 do Porozumienia zawartego z miastem Gliwice dotyczącego finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 3 w Tychach, dla której organem prowadzącym jest miasto Tychy w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.
24 UCHWAŁA NR 0150/XXII/452/2004 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy, do wykonywania wszystkich kompetencji organu prowadzącego szkoły i placówki związanych z ogłaszaniem i przeprowadzaniem konkursów na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki
25

UCHWAŁA NR 0150/XXII/451/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w Statucie samorządowej instytucji kultury - "Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach"

Powrót