Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1

UCHWAŁA NR 0150/XIX/426/04 RADY MIASTA TYCHY zdnia 29 kwietnia 2004 r.w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Zakład Budżetowy w Tychach

2 UCHWAŁA NR 0150/XIX/425/2004 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2004r.w sprawie wniesienia przez Gminę Tychy wkładu niepieniężnego do tworzonej z przedsiębiorstwem Południowy Koncern Energetyczny S.A. spółki akcyjnej pod tymczasową nazwą Infrastruktura Grupa Tychy S.A (IGT S.A.).
3 UCHWAŁA NR 0150/XIX/424/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wniesienia przez Miasto Tychy wkładu niepieniężnego w celu podwyższenia kapitału zakładowego spółki Tyskie Linie Trolejbusowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach
4 UCHWAŁA NR 0150/XIX/423/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na zachód od osiedla „Z1”
5

UCHWAŁA NR 0150/XIX/422/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XVIII/388/04 z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy

6 UCHWAŁA NR 0150/XIX/421/2004 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2004 r.w sprawie lokalnych inicjatyw
7 UCHWAŁA NR 0150/XIX/420/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości
8 UCHWAŁA NR 0150/XIX/419/2004 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2004 r.w sprawie likwidacji Internatu przy Zespole Szkół nr 7 w Tychach przy ul. Browarowej 1 a
9 UCHWAŁA NR 0150/XIX/418/2004 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2004 r.w sprawie likwidacji Przedszkola nr 4 w Tychach przy ul. Cielmickiej 45
10 UCHWAŁA NR 0150/XIX/417/2004 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2004 r.w sprawie likwidacji Przedszkola nr 15 w Tychach przy ul. Elfów 7, Przedszkola nr 16 w Tychach przy ul. Edukacji 62, Przedszkola nr 28 w Tychach przy ul. Hetmańskiej 1
11 UCHWAŁA NR 0150/XIX/416/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2004 r.w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2004 - 2008
12 UCHWAŁA NR 0150/XIX/415/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 r.
13 UCHWAŁA NR 0150/XIX/414/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2004 rok
14

UCHWAŁA NR 0150/XIX/413/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2004 r.w sprawie zmiany Uchwały nr 0150/XIV/258/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2003 r sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok.

15

UCHWAŁA NR 0150/XIX/412/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2004 r.w sprawie zmiany uchwały 0150/XIV/257/03 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2004

16 UCHWAŁA NR 0150/XIX/411/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości opłaty administracyjnej
17 UCHWAŁA NR 0150/XIX/410/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości poręczenia udzielonego przez Prezydenta Miasta Tychy
18 UCHWAŁA NR 0150/XIX/409/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2004r.w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Weronika
19 UCHWAŁA NR 0150/XIX/408/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2004 r.w sprawie rozwiązania nowo wybranej Rady Osiedla Weronika
20 UCHWAŁA NR 0150/XIX/407/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2004 r.w sprawie ustalenia zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy
21 UCHWAŁA NR 0150/XIX/406/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2004 r.w sprawie instrukcji finansowo-księgowej dla organów jednostek pomocniczych miasta Tychy
22

UCHWAŁA NR 0150/XIX/405/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2004 r.w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/II/12/02 Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy (z późn. zm.)

23 UCHWAŁA NR 0150/XIX/404/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy przez Przewodniczącego Rady Miasta Tychy
24 UCHWAŁĄ NR 0150/XIX/403/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2003 rok i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy
25 UCHWAŁA NR 0150/XIX/402/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2004 r.w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta w 2003 r.
Powrót