Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1 UCHWAŁA NR 0150/XVIII/401/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
2 UCHWAŁA NR 0150/XVIII/400/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia „Kompleksowego programu gospodarki wodno-ściekowej miasta Tychy” i przystąpienia miasta Tychy do Funduszu Spójności Unii Europejskiej
3 Uchwała Nr 0150/XVIII/399/04 Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Zarządem Województwa Śląskiego w zakresie konserwacji cieków wodnych płynących przez miasto Tychy i zabezpieczenia na ten cel odpowiednich środków.
4 Uchwała Nr 0150/XVIII/398/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie: uznania terenu pod nazwą „ Mały Lasek” znajdującego się w obrębie nowopowstałego osiedla „ Z-1”, tuż za parkanem przy ul. Sikorskiego, zajętego przez przesuszone częściowo torfowisko, usytuowane w nieckowatym zagłębieniu za użytek ekologiczny.
5 UCHWAŁA NR 0150/XVIII/397/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Sikorskiego i Nad Jeziorem
6 UCHWAŁA NR 0150/XVIII/396/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Żorskiej
7 UCHWAŁA NR 0150/XVIII/395/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Kopernika
8 UCHWAŁA NR 0150/XVIII/394/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Miodowej, Pasterskiej, Samochodowej i Dworskiej
9 UCHWAŁA NR 0150/XVIII/393/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Mysłowickiej i Jaroszowickiej
10 UCHWAŁA NR 0150/XVIII/392/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Długiej, Jana i Goździków
11 UCHWAŁA NR 0150/XVIII/391/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej i Dzwonkowej
12 UCHWAŁA NR 0150/XVIII/390/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Klonowej i Świerkowej
13 UCHWAŁA NR 0150/XVIII/389/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy na terenie zawartym pomiędzy ulicami: Katowicką, Oświęcimską, Czarną i Zwierzyniecką dla obszaru położonego w rejonie ulic: Katowickiej i Brzoskwiniowej
14 UCHWAŁA NR 0150/XVIII/388/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy
15 UCHWAŁA NR 0150/XVIII/387/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy
16

UCHWAŁA NR 0150/XVIII/386/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0150/706/2001 z dnia 27.09.2001 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego, terenu o powierzchni około 6500 m2 wchodzącego w skład działki 2126/085 stanowiącej własność Spółki z o.o. “Śródmieście”.

17 UCHWAŁA NR 0150/XVIII/385/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 r.
18 Uchwała Nr 0150/XVIII/384/04 Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2004 roku.
19

UCHWAŁA NR 0150/XVIII/383/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/860/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

20 UCHWAŁA NR 0150/XVIII/382/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2004 r.w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Miejskiego Rzecznika Konsumentów
21 UCHWAŁA NR 0150 /XVIII/381/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Tychach za rok 2003
22 UCHWAŁA NR 0150/XVIII/380/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2004r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i domu pomocy społecznej, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.
Powrót