Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1 Uchwała Nr 0150/XVII/379/04 Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2004 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
2 Uchwała Nr 0150/XVII/378/04 Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej odpowiedzi udzielonej przez Prezydenta Miasta Tychy na złożoną skargę na działalność radców prawnych Urzędu Miasta Tychy
3 Uchwała Nr 0150/XVII/377/2004 Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonej na terenie Gminy Tychy
4

Uchwała Nr 0150/XVII/376/04 Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0150/782/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 31.01.2002r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Tychy z późn.zm.

5 Uchwała Nr 0150/XVII/375/2004 Rady Miasta Tychy z dnia 26 luty 2004 r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gier na automatach losowych
6 Uchwała Nr 0150 / XVII /374/ 2004 Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie likwidacji szkoły ponadpodstawowej – Zasadniczej Szkoły Handlowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 3 w Tychach przy ul. Nowokościelnej 11
7 Uchwała Nr 0150/XVII/373/2004 Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Internatu przy Zespole Szkół nr 7 w Tychach przy ul. Browarowej 1a.
8 Uchwała Nr 0150/XVII/372/2004 Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie likwidacji szkoły ponadpodstawowej – Liceum Medycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 w Tychach przy ul. Gen. Andersa 20.
9 Uchwała Nr 0150 / XVII / 371/ 2004 Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do stopniowej likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej – V Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 w Tychach przy ul. Gen. Andersa 20.
10 Uchwała Nr 0150/ XVII /370/2004 Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do połączenia: Szkoły Podstawowej nr 9 w Tychach przy ul. Leśnej 18 z Przedszkolem nr 2 w Tychach przy ul. Leśnej 18 w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tychach i Szkoły Podstawowej nr 23 w Tychach przy ul. Jedności 51 z Gimnazjum nr 8 w Tychach przy ul. Jedności 51 i z Przedszkolem nr 23 w Tychach przy ul. Jedności 51 w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tychach.
11 Uchwała Nr 0150/ XVII /369/2004 Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Przedszkola nr 4 w Tychach przy ul. Cielmickiej 45, Przedszkola nr 15 w Tychach przy ul. Elfów 7, Przedszkola nr 16 w Tychach przy ul. Edukacji 62, Przedszkola nr 28 w Tychach przy ul. Hetmańskiej 1
12 Uchwała Nr 0150/XVII/368/04 Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Tychy na 2004 rok
13 Uchwała Nr 0150/XVII/367/04 Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu, stanowiących składniki stawek wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Tychy.
14 Uchwała Nr 0150/XVII/366/04 Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Tychach.
15

Uchwała Nr 0150/XVII/365/04 Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2004 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XVI/358/04 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Tychy oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu pobierania opłat w strefie płatnego parkowania

Powrót