Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1 UCHWAŁA NR 0150/XXIX/568/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy
2 UCHWAŁA NR 0150/XXIX/567/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok
3 UCHWAŁA NR 0150/XXIX/566/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta na I półrocze 2005r.
4 UCHWAŁA NR 0150/XXIX/565/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2005 rok.
5 UCHWAŁA NR 0150/XXIX/564/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok.
6 UCHWAŁA NR 0150/XXIX/563/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 r.
7 UCHWAŁA NR 0150/XXIX/562/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązania w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja skrzyżowania (rondo) ulic Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach”.
8 UCHWAŁA NR 0150/XXIX/561/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Budowlanych 59
9 UCHWAŁA NR 0150/XXIX/560/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie wniesienia przez Miasto Tychy wkładu niepieniężnego w celu podwyższenia kapitału zakładowego spółki Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
10 UCHWAŁA NR 0150/XXIX/559/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zatwierdzonym uchwałą RM Tychy Nr 0150/XVI/359/04 z dnia 29 stycznia 2004 roku
11

UCHWAŁA NR 0150/XXIX/558/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXVI/522/04 Rady Miasta Tychy z dnia 28.10.2004 r. w sprawie statutu Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Tychach.

12

UCHWAŁA NR 0150/XXIX/557/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr 0150/472/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 31.08.2000r., w sprawie utworzenia i nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum w Tychach.

13 UCHWAŁA NR 0150/XXIX/556/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup 2 pomp Perfusor Compact oraz jednego ssaka Mevacs M20 przez spzoz Szpital Miejski w Tychach
14 UCHWAŁA NR 0150/XXIX/555/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Noclegowni Miejskiej w Tychach, ul. Mikołowska 122.
15

UCHWAŁA NR 0150/XXIX/554/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/VIII/152/03 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach

16 UCHWAŁA NR 0150/XXIX/553/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2004 roku.
17 UCHWAŁA NR 0150/XXIX/552/2004 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Miasta Tychy
18 UCHWAŁA NR 0150/XXIX/551/2004 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Porozumienia dotyczącego zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego na terenie miasta Katowice, a niebędącego mieszkańcem miasta Katowice.
19 UCHWAŁA NR 0150/XXIX/550/2004 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do stopniowej likwidacji Technikum Odzieżowego po zasadniczej szkole zawodowej w Zespole Szkół nr 7 w Tychach przy ul. Browarowej 1a.
20 UCHWAŁA NR 0150/XXIX/549/2004 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do stopniowej likwidacji Technikum Mechanicznego po zasadniczej szkole zawodowej w Zespole Szkół nr 5 w Tychach przy ul. Edukacji 11.
21 UCHWAŁA NR 0150/XXIX/548/2004 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do stopniowej likwidacji Technikum Zawodowego dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 1 w Tychach przy ul. Wejchertów 20
22 UCHWAŁA NR 0150/XXIX/547/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie kosztu posiłków w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach ul. Batorego 57
Powrót