Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1 UCHWAŁA NR 0150/XXVII/546/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta, Zastępcy Prezydenta i Przewodniczącej Rady Miasta Tychy
2

UCHWAŁA NR 0150/XXVII/545/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXV/503/04 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 2004r. w sprawie określenia wysokości poręczenia udzielonego przez Prezydenta Miasta Tychy

3 UCHWAŁA NR 0150/XXVII/544/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie wysokości podatku od posiadania psów oraz zwolnienia od tego podatku w 2005 roku
4 UCHWAŁA NR 0150/XXVII/543/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
5 UCHWAŁA NR 0150/XXVII/542/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku w 2005 roku
6 UCHWAŁA NR 0150/XXVII/541/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w 2005 roku
7 UCHWAŁA NR 0150/XXVII/540/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 r.
8 UCHWAŁA NR 0150/XXVII/539/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2004 r.w sprawie pozytywnego zaopiniowania zbycia przez Gminę Tychy akcji posiadanych w Deutsche Bank PBC S.A. w Krakowie
9 UCHWAŁA NR 0150/XXVII/538/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania Kodeksu Etyki Radnego
10

UCHWAŁA NR 0150/XXVII/537/2004 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach

11

UCHWAŁA NR 0150/XXVII/536/2004 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/908/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Tychy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów i nauczycieli doradców

12

UCHWAŁA NR 0150/XXVII/535/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców dziecka, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, opiekunów prawnych lub kuratorów z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej

13

UCHWAŁA NR 0150/XXVII/534/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

14 UCHWAŁA NR 0150/XXVII/533/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości opłaty stałej wnoszonej przez rodziców (opiekunów prawnych) dzieci korzystających z opieki w Żłobku Miejskim w Tychach
15 UCHWAŁA NR 0150/XXVII/532/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia Zasad współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi
16 UCHWAŁA NR 0150/XXVII/531/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok
17 UCHWAŁA NR 0150/XXVII/530/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Tychy
Powrót