Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1 Uchwała Nr 0150/XII/212/03 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2003 r. w sprawie ogólnych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych projektów uchwał dotyczących podziału miasta Tychy na jednostki pomocnicze oraz zakresu zadań, kompetencji i organizacji jednostek pomocniczych
2

Uchwała Nr 0150/XII/211/03 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2003 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy

3

Uchwała Nr 0150/XII/210/03 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2003 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta oraz Urzędu Miasta Tychy w sprawie przydziału lokalu socjalnego

4 Uchwała Nr 0150/XII/209/03 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2003 r. w sprawie wyrażnienia poparcia dla Rezolucji Miasta Rudy Śląskiej sprzeciwiającej się likwidacji czterech kopalni na Śląsku
5 Uchwała Nr 0150/XII/208/03 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2003 r. w sprawie obelisku z tablicą upamiętniającą postać Generała Stefana "Grota" Roweckiego
6 Uchwała Nr 0150/XII/207/03 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2003 r. w sprawie przyjęcia Aneksu Nr 2 do Porozumienia dotyczącego pokrycia środków na wynagrodzenie jednego etatu nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego, do którego uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie miasta Tychy
7 Uchwała Nr 0150/XII/206/03 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2003 r. w sprawie przyjęcia Aneksu Nr 1 do Porozumienia zawartego z miastem Gliwice dotyczącego finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 3 w Tychach, dla której organem prowadzącym jest miasto Tychy w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
8 Uchwała Nr 0150/XII/205/03 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2003 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu jednostce budżetowej pn. "Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach
9 Uchwała Nr 0150/XII/204/03 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Samorządem Wojewódzkim w celu przekazania środków finansowych na realizację programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Tychach
10 Uchwała Nr 0150/XII/203/03 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zasad i trybu korzystania oraz zasad odpłatności za korzystanie z Mieszkań Chronionych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach i Mieszkań Chronionych Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach
11

Uchwała Nr 0150/XII/202/03 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/X/173/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

12 Uchwała Nr 0150/XII/201/03 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2003 rok
13 Uchwała Nr 0150/XII/200/03 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2003 r. w sprawie utworzenia przez Gminę Tychy spółki akcyjnej z przedsiębiorstwem Południowy Koncern Energetyczny S.A. w Katowicach
14 Uchwała Nr 0150/XII/199/03 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę i podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.
15 Uchwała Nr 0150/XII/198/03 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
16 Uchwała Nr 0150/XII/197/03 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2003 r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu na budowę mieszkań pod wynajem dla Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Tychach przy ul. Budowlanych 59
17 Uchwała Nr 0150/XII/196/03 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2003 r. w sprawie powołania przewodniczącego komisji doraźnej ds. jednostek pomocniczych
18 Uchwała Nr 0150/XII/195 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2003 r. w sprawie powołania komisji doraźnej ds. jednostek pomocniczych
19

Uchwała Nr 0150/XI/194/03 Rady Miasta Tychy z dnia 8 września 2003 r.w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/IX/158/03 Rady Miasta Tychy z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie określenia wysokości poręczenia udzielonego przez Prezydenta Miasta Tychy

20

Uchwała Nr 0150/XI/193/03 Rady Miasta Tychy z dnia 8 września 2003 r.w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

21

Uchwała Nr 0150/XI/192/03 Rady Miasta Tychy z dnia 8 września 2003 r.w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/831/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2002 r. zmienionej uchwałą Nr 0150/920/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 26 września 2002 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wykonanie infrastruktury technicznej sieci wewnątrzosiedlowych i poza osiedlowych dla projektowanego osiedla „Balbina” w rejonie ulic Barona, Begonii, Budowlanych, Burschego i Hlonda w Tychach

Powrót