Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1

Uchwała Nr 0150/X/191/03 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców Osiedla „Z” w sprawie budowy obiektu centrum rehabilitacyjno - terapeutycznego „PIRAMIDA”.

2 Uchwała Nr 0150/X/190/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce ALBA Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej Sp. z o.o. w Tychach
3 Uchwała Nr 0150/X/189/03 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie stosowania przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu podręcznego w środkach komunikacji zbiorowej, organizowanej przez MZK Tychy
4 Uchwała Nr 0150/X/188/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych oraz oddania gruntu w użytkowanie wieczyste
5 Uchwała Nr 0150/X/187/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego miasta Tychy
6 Uchwała Nr 0150/X/186/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla terenów położonych w dzielnicy Wartogłowiec
7 Uchwała Nr 0150/X/185/03 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa służącego użyteczności publicznej jako mienia komunalnego do wykonania zadań własnych Gminy
8

Uchwała Nr 0150/X/184/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

9 Uchwała Nr 0150/X/183/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie obciążenia nieruchomości prawem użytkowania
10 Uchwała Nr 0150/X/182/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie przyjęcia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
11 Uchwała Nr 0150/X/181/03 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
12 Uchwała Nr 0150/X/180/03 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej
13 Uchwała Nr 0150/X/179/03 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka w Tychach
14 Uchwała Nr 0150/X/178/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia i nadania statutu jednostce budżetowej pn. „Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach”
15 Uchwała Nr 0150/X/177/03 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie tablicy upamiętniającej życie i działalność artystyczną Augusta Kissa
16 Uchwała Nr 0150/X/176/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w Spółce Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. w Tychach
17 Uchwała Nr 0150/X/175/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „MASTER” Sp. z o.o. w Tychach
18 Uchwała Nr 0150/X/174/03 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2003 rok
19

Uchwała Nr 0150/X/173/03 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budzetu

20 Uchwała Nr 0150/X/172/03 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Tychach , Sądu Okręgowego w Katowicach
Powrót