Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1

Uchwała Nr 0150/VIII/157/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w jednostkę budżetową o nazwie Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach

2 Uchwała Nr 0150/VIII/156/03 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie rezygnacji z dokonania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy polegającej na wprowadzeniu zakazu budowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2 000 m2 i dopuszczenia lokalizacji inwestycji pn. „Hala Kwiatów” Śląskiej Giełdy Kwiatowej przy ul. Sadowej w Tychach
3

Uchwała Nr 0150/VIII/155/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie zarzutu wniesionego do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północno-wschodnim sąsiedztwie węzła ulicy Beskidzkiej z ulicą Oświęcimską

4 Uchwała Nr 0150/VIII/154/03 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie lokalnych inicjatyw
5 Uchwała Nr 0150/VIII/153/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia "Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Tychach na lata 2003-2007"
6

Uchwała Nr 0150/VIII/152/03 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach

7 Uchwała Nr 0150/VIII/151/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpital Miejski w Tychach, zatwierdzonego uchwałą Nr 523/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 30 października 1997 r.
8

Uchwała Nr 0150/VIII/150/03 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr 0150/569/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2001r. w sprawie lokalizacji targowisk miejskich i określenia zasad oraz warunków prowadzenia handlu na tych targowiskach

9 Uchwała Nr 0150/VIII/149/03 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany taryfy opłat za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej organizowanej przez Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
10 Uchwała Nr 0150/VIII/148/03 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2003 rok
11

Uchwała Nr 0150/VIII/147/03 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/868/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach (zmienionej uchwałą Nr 0150/II/14/02 Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 r.)

12 Uchwała Nr 0150/VIII/146/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i domu pomocy społecznej, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w referendum ogólnokrajowym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, w którym głosowanie będzie przeprowadzone w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r.
13 Uchwała Nr 0150/VIII/145/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie konsultacji w zakresie utworzenia jednostek pomocniczych - dzielnic i ich statutów
14 Uchwała Nr 0150/VIII/144/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie Zmiany Statutu Miasta Tychy
15 Uchwała Nr 0150/VIII/143/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2002 rok i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy
Powrót