Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1 Uchwała Nr 0150/VI/83/03 Rady Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy skierowanej do Wojewody Śląskiego w Katowicach
2 Uchwała Nr 0150/VI/82/03 Rady Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy skierowanej do Wojewody Śląskiego w związku z odmownym załatwieniem prośby o dofinansowanie modernizacji centralnego ogrzewania
3 Uchwała Nr 0150/VI/81/03 Rady Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy na terenie zawartym pomiędzy ulicami: Katowicką, Oświęcimską, Czarną i Zwierzyniecką
4 Uchwała Nr 0150/VI/80/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla terenu położonego przy ul. Nadrzecznej
5

Uchwała Nr 0150/VI/79/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od ceny zbycia gruntu na rzecz PPUP „Poczta Polska”

6

Uchwała Nr 0150/VI/78/03 Rady Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr 0150/782/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 31.01.2002r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Tychy

7

Uchwała Nr 0150/VI/77/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr 564/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 20.02.98r. w sprawie polityki gminy w zakresie funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych oraz zasad ustalania wysokości czynszu regulowanego

8 Uchwała Nr 0150/VI/76/03 Rady Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego w ramach „Zintegrowanego programu termomodernizacji budynków mieszkalnych administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach”
9 Uchwała Nr 0150/VI/75/03 Rady Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego programu termomodernizacji budynków mieszkalnych administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach”
10 Uchwała Nr 0150/VI/74/03 Rady Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie zasad zwrotu od świadczeniobiorcy w części lub w całości wydatków za realizowane w formie zakupu posiłki dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole podstawowej lub gimnazjum w roku 2003
11 Uchwała Nr 0150/VI/73/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpital Miejski w Tychach
12 Uchwała Nr 0150/VI/72/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie zawarcia porozumienia w celu utworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Tychach dla obszaru Miasta Tychy i Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
13 Uchwała Nr 0150/VI/71/03 Rady Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej
14 Uchwała Nr 0150/VI/70/03 Rady Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Tychy z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
15 Uchwała Nr 0150/VI/69/03 Rady Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
16 Uchwała Nr 0150/VI/68/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu, stanowiących składniki stawek wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Tychy
17 Uchwała Nr 0150/VI/67/03 Rady Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2003 rok
18

Uchwała Nr 0150/VI/66/03 Rady Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/IV/49/03 Rady Miasta Tychy z dnia 15 stycznia 2003 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego komisji stałych Rady Miasta Tychy, w zakresie dotyczącym wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji: Finansów Publicznych, Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego, Porządku Publicznego, Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych, Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska, Rewizyjnej

19 Uchwała Nr 0150/V/65/03 Rady Miasta Tychy z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy do reprezentowania Miasta na Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich
20

Uchwała Nr 0150/V/64/03 Rady Miasta Tychy z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/860/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

21

Uchwała Nr 0150/V/63/03 Rady Miasta Tychy z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie utworzenia i zasad udzielania stypendiów dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach

22 Uchwała Nr 0150/V/62/03 Rady Miasta Tychy z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
23 Uchwała Nr 0150/V/61/03 Rady Miasta Tychy z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozowju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
24 Uchwała Nr 0150/V/60/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej
25

Uchwała Nr 0150/V/59/03 Rady Miasta Tychy z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej

26

Uchwała Nr 0150/V/58/03 Rady Miasta Tychy z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/II/12/02 Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy

27 Uchwała Nr 0150/V/57/03 Rady Miasta Tychy z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie wstąpienia na mandat radnego
Powrót