Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1 Uchwała Nr 0150/XIV/272/03 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2003 r.w sprawie rozpatrzenia skargi pana Pawła Karwatha Prezesa Zarządu Pracowniczego Ogrodu Działkowego „Węgielek” w Tychach na działalność Urzędu Miasta Tychy
2 Uchwała Nr 0150/XIV/271/03 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla obszaru położonego przy ul. Oświęcimskiej
3 Uchwała Nr 0150/XIV/270/03 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2003 roku w prawie „STRATEGII ROZWOJU MIASTA TYCHY: „TYCHY 2013”
4

Uchwała Nr 0150/XIV/269/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2003r.w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/IX/158/03 Rady Miasta Tychy z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie określenia wysokości poręczenia udzielonego przez Prezydenta Miasta Tychy

5

Uchwała Nr 0150/XIV/268/03 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2003 r.w sprawie zmiany uchwały nr 0150/782/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 31.01.2002r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Tychy (z późn. zm.)

6

Uchwała Nr 0150/XIV/267/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2003 r.w sprawie zmiany uchwały nr 139/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25.03.1999r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność gminy

7

Uchwała Nr 0150/XIV/266/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2003r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/836/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy osób zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta Tychy

8 Uchwała Nr 0150/XIV/265/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zmiany nazwy Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z siedzibą w Tychach przy ul. Filaretów 5 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tychach
9 Uchwała Nr 0150/XIV/264/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Specjalnej z siedzibą w Tychach przy ulicy Filaretów 5 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tychach
10 Uchwała Nr 0150/XIV/263/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum Specjalnego z siedzibą w Tychach przy ulicy Filaretów 5 wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tychach
11

Uchwała Nr 0150/XIV/262/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2003 r.w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/IV/53/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 15 stycznia 2003 r. dotyczącej ustalenia odpłatności za przygotowanie posiłków w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Tychy

12 Uchwała Nr 0150/XIV/261/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2003 r.w sprawie zasad zbywania środków trwałych miasta będących w użyczeniu niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej
13 Uchwała Nr 0150/XIV/260/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2003 r.w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpital Miejski w Tychach
14 Uchwała Nr 0150/XIV/259/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2003 r.w sprawie określenia wysokości opłaty stałej wnoszonej przez rodziców (opiekunów prawnych) dzieci korzystających z opieki w Żłobku Miejskim w Tychach
15 Uchwała Nr 0150/XIV/258/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2003 r.w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok
16 Uchwała Nr 0150/XIV/257/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2004
17

Uchwała Nr 0150/XIV/256/03 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 252/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych oraz sposobu jej rozliczenia

18 Uchwała Nr 0150/XIV/255/03 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie wysokości podatku od posiadania psów oraz zwolnienia od tego podatku w 2004 roku
19 Uchwała Nr 0150/XIV/254/03 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w 2004 roku
20 Uchwała Nr 0150/XIV/253/03 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku w 2004 roku
21 Uchwała Nr 0150/XIV/252/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2003 r.w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2003 rok
22

Uchwała Nr 0150/XIV/251/03 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/868/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach (zmienionej uchwałą Nr 0150/II/14/02 Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 r. i uchwałą Nr 0150/VIII/147/03 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2003r.)

23 Uchwała Nr 0150/XIV/250/03 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie powołania przewodniczącego komisji doraźnej ds. jednostek pomocniczych
24

Uchwała Nr 0150/XIV/249/03 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XII/195/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2003 roku w sprawie powołania komisji doraźnej ds. jednostek pomocniczych

25 Uchwała Nr 0150/XIV/248/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2003 r.w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli stanowiącym załącznik do uchwały Nr 0150/938/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli
Powrót