Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1 Uchwała Nr 0150/III/46/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy
2 Uchwała Nr 0150/III/45/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Frycza-Modrzewskiego, ul. Beskidzką, linią kolejową i granicą lasu w Tychach
3 Uchwała Nr 0150/III/44/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Piłsudskiego w Tychach
4 Uchwała Nr 0150/III/43/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu centrum miasta Tychy
5 Uchwała Nr 0150/III/42/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu doliny rzeki Mlecznej w Tychach
6

Uchwała Nr 0150/III/41/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/714/2001 z dnia 27 września 2001 roku dotyczącej przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla terenu zawartego pomiędzy ul. Turyńską, ul.Oświęcimską, ul. Beskidzką, drogą krajową DK 1 oraz granicą miasta Tychy

7

Uchwała Nr 0150/III/40/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy".

8 Uchwała Nr 0150/III/39/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Katowickiej 2 zabudowanej obiektem zabytkowym - Zespół pałacowo-parkowy
9 Uchwała Nr 0150/III/38/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok
10 Uchwała Nr 0150/III/37/02 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości opłaty stałej wnoszonej przez rodziców (opiekunów prawnych) dzieci korzystających z opieki w Żłobku Miejskim w Tychach
11

Uchwała Nr 0150/III/36/02 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/727/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie w drodze umowy użyczenia, środków trwałych miasta Tychy niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej

12

Uchwała Nr 0150/III/35/02 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/877/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Miejskim Zarządzie Targowisk z siedzibą w Tychach

13 Uchwała Nr 0150/III/34/02 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2002 rok
14

Uchwała Nr 0150/III/33/02 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/II/18/02 Rady Miasta Tychy z dnia 05 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku w 2003 roku

15 Uchwała Nr 0150/III/32/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie wyrażenia protestu dotyczącego ograniczenia finansowania zakładów opieki zdrowotnej w ramach zawartych kontraktów
16 Uchwała Nr 0150/III/31/02 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania Statutów Rad Osiedli
17 Uchwała Nr 0150/III/30/02 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie wyboru Przewodniczących komisji stałych oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy
18 Uchwała Nr 0150/III/29/02 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Tychy
19 Uchwała Nr 0150/III/28/02 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Tychy
20 Uchwała Nr 0150/III/27/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Tychy
21 Uchwała Nr 0150/III/26/02 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/II/12/02 Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy
22 Uchwała Nr 0150/III/25/02 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Tychy
23 Uchwała Nr 0150/III/24/02 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Tychy
24 Uchwała Nr 0150/III/23/02 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie wstąpienia na mandat radnego
25 Uchwała Nr 0150/II/22/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
26 Uchwała Nr 0150/II/21/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Tychy obowiązujących w 2003 roku
27 Uchwała Nr 0150/II/20/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem Gliwice Porozumienia dotyczącego finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 3 w Tychach, dla której organem prowadzącym jest Miasto Tychy w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
28 Uchwała Nr 0150/II/19/02 Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w 2003 roku
29 Uchwała Nr 0150/II/18/02 Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku w 2003 roku
30 Uchwała Nr 0150/II/17/02 Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek kwotowych podatku od posiadania psów w 2003 roku
31 Uchwała 0150/II/16/02 Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia użytków rolnych od podatku rolnego, na których zaprzestano produkcji rolnej
32 Uchwała Nr 0150/II/15/02 Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wzorów zeznań i deklaracji podatkowych
33 Uchwałą Nr 0150/II/14/02 Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/868/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach
34

Uchwała Nr 0150/II/13/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/797/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

35 Uchwała Nr 0150/II/12/02 Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy
36 Uchwała Nr 0150/II/11/02 Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie przedmiotów działania komisji stałych Rady Miasta Tychy
37

Uchwała Nr 0150/II/10/02 Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Miasta Tychy - uchwała obowiązująca.

38 Uchwała Nr 0150/II/9/02 Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
Powrót