Tyskie krajobrazy

TABLICA OGŁOSZEŃ

Ogłoszenie
Tytuł Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy
Treść

Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa przewiduje, że podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie  obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium naszego kraju bezpośrednio z terytorium Ukrainy oraz posiadającym Kartę Polaka, może być  przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.

Wysokość świadczenia ustalona została w kwocie 40 zł za osobę dziennie.

Przepisów ustawy nie stosuje się do obywateli Ukrainy:
1) posiadających:
    a) zezwolenie na pobyt stały                                                                      
    b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej                  
    c) zezwolenie na pobyt czasowy                                                                                                  
    d) status uchodźcy                                                                                                  
    e) ochrony uzupełniającej
    f) zgodę na pobyt tolerowany

2) którzy:
    a) złożyli w Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone,
    b) zadeklarowali zamiar złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w Rzeczypospolitej Polskiej lub których takie deklaracje dotyczą.

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu i zdrowiu ludzi lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

Wnioski są załatwiane bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Lokalowej (wejście od strony Pałacu Ślubów - parter). Numery tel.: 32 776-30-51, 32 776-30-52, 32 776-30-56

Załączniki
Osoba wprowadzająca informacjęTrzcionka Katarzyna
Data wytworzenia informacji2022-05-20
  1. 2022-05-20 08:37:51 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2022-05-06 10:12:13 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2022-03-17 13:30:44 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
  4. 2022-03-17 13:30:13 Trzcionka Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót