Tyskie krajobrazy

Środowisko

Programy - Archiwum
1

Obwieszczenie o przystapieniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Program ochrony środowiska dla miasta Tychy na lata 2022 - 2025 z perspektywą do 2029 r.

2

Odstąpienie od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn: Program Ochrony Środowiska dla miasta Tychy do roku 2021 z perspektywą do 2025"

3

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tychy”.

4

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w opracowaniu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Tychy

5

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w opracowaniu projektu Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy na lata 2018 - 2021 z perspektywą do 2025 r.

6

Obwieszczenie o opracowaniu projektu Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Tychy do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

7

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu pn." Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tyś. mieszkańców", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

8

Obwieszczenie o rozpoczeciu procedury udziału społeczeństwa w opracowaniu dokumentu pn.: "Aktualizacja programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2023"

9

Obwieszczenie o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Tychy na lata 2014 - 2020

10

Obwieszczenie o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy na lata 2015 - 2020.

11

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w opracowaniu Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy na lata 2015 - 2020

12

Obwieszczenie  Prezydenta Miasta Tychy o odstąpieniu od sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tychy”

13

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tychy”

14

Aktualizacja Planów Gospodarowania Wodami

15

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn: " Plan gospodarki niskoemisyjnej  miasta Tychy na lata 2014-2020+" wraz z prognozą odziaływania na środowisko oraz o przystapeniu do konsultacji społecznych w/w projektu dokumentu.

16

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 01.04.2014 o przystąpieniu do sporządzenia projektu planów przeciwdziałania skutkom suszy w rejonach wodnych Małej Wisły, Górnej Odry oraz Czadeczki.

17

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tychy

Powrót