Tyskie krajobrazy

Środowisko

Pozwolenia wodnoprawne
kwiecień 2019
1

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z decyzji Prezydenta Miasta Tychy znak: GKO.UP.6210-25/10 z 2.05. 2012 r. udzielającej Gemini Holdings sp. z o. o z siedzibą w Krakowie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej kd-0,80m do rowu Młynówka oraz na wprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych  do rowu Młynówka  projektowanym wylotem kd-0,80m w km 0+818 w miejscowości Tychy

2

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące - pod korytem rzeki Mleczna przyłacza gazu wysokiego ciśnienia w rurze osłonowej.

3

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z terenu KULINARIA S.A. do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością RCGW S.A. w Tychach.

4

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej dla ujęcia wód podziemnych przy ul. Podleskiej w Tychach

5

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych pochodzących z Zakładu Olejów Roślinnych w Tychach przy ul. Przemysłowej 62 do urządzeń kanalizacyjnych Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S.A. w Tychach

6

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu RM1-1 oraz na odprowadzanie do rowu RM1-1, projektowanym wylotem, wód opadowych lub roztopowych pochodzących z dachów 14 projektowanych budynków oraz terenów uszczelnionych położonych w rejonie ul. Mysłowickiej w Tychach

7

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do potoku Tyskiego, istniejącym wylotem ST1, ST1a, ST2 wód opadowych lub roztopowych ze zlewni ulicy Damrota, Krótkiej, Konopnickiej, Piwnej, Źródlanej, Studziennej, Mikołowskiej, Mąkołowskiej, Drozdów, Przepiórek, Jaskólczej, Szpakowej, Kruczej, Ziębiej, Strusiej, Objazdowej, Derkaczy i Kosów w Tychach

8

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do Potoku Tyskiego, istniejącycm wylotem ST3a, wód opadowych lub roztopowych ze zlewni obejmującej obszar ulicy Damrota, Nowokościelnej, Biskupa Burschego, Mikołowskiej, Dołowej, Ziębiej, Flamingów i Sowiej w Tychach

9

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do Potoku Tyskiego, istniejącycm wylotem ST6a i ST8a, wód opadowych lub roztopowych ze zlewni obejmującej obszar ulicy Sienkiewicza, Kościuszki, Nowokościelnej i Piwowarów, Zakątek, Mikołowskiej, Fiołków, Słoneczników, Wschodniej, Powstańców, Słowiczej, Kukułczej, Sokolej, Żurawiej, Gołębiej w Tychach

Powrót