Tyskie krajobrazy

Środowisko

Pozwolenia wodnoprawne
maj 2014
1

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przekroczenia linią kablową nN koryta cieku Tyskiego w Tychach przy ul. Wilczej. 

2

Obwieszczenie o zebraniu dowodów w sparwie wydania pozwolenia wodnoprawnego na regulację cieku Tyskiego w km 2+400-4+900

3

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. mola - pomostu pływającego na działce nr 54/11, na jeziorze Paprocańskim.

4

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzenie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością RPWiK w Tychach

5

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o legalizacji urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej do Potoku Żwakowskiego przy ul. Jaśkowickiej w Tychach.

6

Informacja o wszczęciu postępowania w sparwie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z terenu INVEST TDJ ESTATE w rejonie ul. Mikołowskiej/Obywatelskiej w Tychach do potoku Tyskiego (Wilkowyjskiego)

7

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego.

Powrót