Tyskie krajobrazy

Środowisko

Pozostałe informacje - Archiwum
1

Ogłoszenie o zakupie lasu lub gruntu do zalesienia

2

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz ustalenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Tychy na rok 2022

3

Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz ustalenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Tychy na rok 2022.

4

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego dla zadania inwestycyjnego pn.: " Budowa gazociągu wysokiego cisnienia DN700 MOP 8,4 MPa, relacji Racibórz-Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno- Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300".

5

Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Tychy na rok 2021.

6

Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/338/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy.

7

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek złożony przez Pana Pawła Fliegiel, działającego w imieniu Gminy Miasta Tychy, w srawie ustalenia linii brzegu cieku Tyskiego.

8

Zawiadomienie Marszałka Województwa Śląskiego o wydaniu decyzji nr 2856/OS/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r., w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla oceny warunków geologiczno-inżynierskich podłoża odcinka linii kolejowej nr 169 i nr 179 dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn: " Rewitalizacja linii kolejowej nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice- Tychy- Baraniec- KWK Piast- Nowy Bieruń-Oświęcim".

9

Zawiadomienie Marszałka Województwa Śląskiego o zakończeniu postępowania wyjaśniającego i dowodowego, w ramach postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla zadania" Rewitalizacja linii kolejowej nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice-Tychy-Baraniec-KWK Piast- Nowy Bieruń-Oświęcim" ODCINEK 2.

10

Obwieszczenie ws wniosku o wydanie opinii w sprawie zatwierdzenia Projektu robót gelogicznych dla oceny warunków gelogiczno-inżynierskich podłoża odcinka linii kolejowej nr 169 i nr 179 dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej dla zdania: Rewitalizacja linii kolejowej połączenia : Orzesze-Jaśkowice-Tychy-Baraniec-KWK  Piast-Nowy Bieruń-Oświęcim.

11

Zawiadomienie o przekazaniu opinii końcowej z 24 marca 2021 r. dotyczącej postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: "Optymalizacja mocy przerobowych dla technologii przerobu i przygotowania odpadów radioaktywnych JAVYS, a.s. w miejscowośći Jaslovske Bohunice".

12

Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia Projektu robót gelogicznych - Rewitalizacja linii kolejowej nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice- Tychy- Baraniec_KWK Piast-Nowy Bieruń-Oświęcim

13

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz ustalenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Masta tychy na rok 2021.

14

Projekt robót gelogicznych-decyzja" Budowa gazociągu wyskokiego cisnienia -Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędą do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej-SSRP Suszec"

15

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o zakończeniu postępowania w sparwie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu okreslenia warunków geologiczno - inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4 Mpa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno - Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęziniem DN300."

16

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o wystąpieniu z wnioskiem o wydanie opinii w sparwie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu okreslenia warunków geologiczno - inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4 Mpa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno - Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęziniem DN300."

17

Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia Projektu robót gelogicznych -Budowa gazociagu wysokiego ciśnienia DN 700MOP 8,4 MPa relacji Racibórz-Oświęcim.

18

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz ustalenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Tychy na rok 2019.

19

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie kąpielisk na terenie Gminy Miasta Tychy

20

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu

21

Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu

22

Obwieszczenie o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizaji Planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014 - 2020

Powrót