Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
Opis krótki Obwieszczenie o wydaniu decyzji
Treść Tychy, dnia 23 marca 2009r. PREZYDENT MIASTA TYCHY al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy IKR.AŻP/7624/80/08/09 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), informuję o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach uchylającej decyzję Prezydenta Miast Tychy o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „ Budowa nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie wraz z oświetleniem i odwodnieniem istniejącej drogi dojazdowej do istniejącej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Flamingów w Tychach (boczna ul. Dołowej )”. Decyzja Prezydenta Miasta Tychy Nr 39/2008, znak: IKR.AŻP/7624/80/08/09 z dnia 7 stycznia 2009r. została wydana na wniosek Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z siedzibą w Tychach , przy ul. Budowlanych 59, z dnia 10 października 2008 dla przedsięwzięcia znajdującego się w Tychach przy ul. Flamingów Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49.
Data rozpoczęcia obowiązywania 2009-03-24
Data zakończenia obowiązywania 2009-04-07
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęTrela Sabina
    Powrót